Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kamienica Polska

Rodzaj og��oszenia:
usługi
SEKCJA I: ZAMAWIAJ��CY
  I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiaj��cego
  Nazwa:
Wójt Gminy Kamienica Polska
  Nazwisko osoby upowa��nionej do kontakt��w:
Anna Wawrzyńczak - Inspektor ds. gospodarki komunalnej
  Adres:
ul. Konopnickiej 12
  Kod pocztowy:
42-260
  Miejscowo����:
Kamienica Polska
  Wojew��dztwo:
śląskie
  Telefon:
034/32-73-338
  Faks:
034/32-73-149
  Poczta elektroniczna (e-mail):
ugkamienicapolska_zamowienia@op.pl
  Adres internetowy (URL):
www.ugkp.republika.pl
  I.2) Adres, pod kt��rym mo��na uzyska�� dalsze informacje
  Nazwa:
_adresZamowienia_nazwa2_
  Nazwisko osoby upowa��nionej do kontakt��w:
_adresZamowienia_doKontaktow2_
  Adres:
_adresZamowienia_adres2_
  Kod pocztowy:
_adresZamowienia_kodPocztowy2_
  Miejscowo����:
_adresZamowienia_miejscowosc2_
  Wojew��dztwo:
_adresZamowienia_wojewodztwo2_
  Telefon:
_adresZamowienia_tel2_
  Faks:
_adresZamowienia_faks2_
  Poczta elektroniczna (e-mail):
_adresZamowienia_email2_
  Adres internetowy (URL):
_adresZamowienia_www2_
  I.3) Adres, pod kt��rym mo��na uzyska�� specyfikacj�� istotnych warunk��w zam��wienia
  Nazwa:
_adresZamowienia_nazwa3_
  Nazwisko osoby upowa��nionej do kontakt��w:
_adresZamowienia_doKontaktow3_
  Adres:
_adresZamowienia_adres3_
  Kod pocztowy:
_adresZamowienia_kodPocztowy3_
  Miejscowo����:
_adresZamowienia_miejscowosc3_
  Wojew��dztwo:
_adresZamowienia_wojewodztwo3_
  Telefon:
_adresZamowienia_tel3_
  Faks:
_adresZamowienia_faks3_
  Poczta elektroniczna (e-mail):
_adresZamowienia_email3_
  Adres internetowy (URL):
_adresZamowienia_www3_
  I.4) Adres, na kt��ry nale��y przesy��a�� oferty/wnioski o dopuszczenie do udzia��u w post��powaniu
  Nazwa:
_adresZamowienia_nazwa4_
  Nazwisko osoby upowa��nionej do kontakt��w:
_adresZamowienia_doKontaktow4_
  Adres:
_adresZamowienia_adres4_
  Kod pocztowy:
_adresZamowienia_kodPocztowy4_
  Miejscowo����:
_adresZamowienia_miejscowosc4_
  Wojew��dztwo:
_adresZamowienia_wojewodztwo4_
  Telefon:
_adresZamowienia_tel4_
  Faks:
_adresZamowienia_faks4_
  Poczta elektroniczna (e-mail):
_adresZamowienia_email4_
  Adres internetowy (URL):
_adresZamowienia_www4_
  I.5) Rodzaj zamawiaj��cego
   
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM��WIENIA
  II.1) Opis
  II.1.2) Nazwa zam��wienia nadana przez zamawiaj��cego:
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kamienica Polska
  II.1.3) Opis przedmiotu zam��wienia
   
  II.1.7) Miejsce wykonania rob��t budowlanych, us��ug lub miejsce dostaw:
Gmina Kamienica Polska
  kod NUTS:
   
  II.1.8) Nomenklatura:
  II.1.8.1) Wsp��lny S��ownik Zam��wie�� (CPV):
  G����wny przedmiot
90.21.20.00-6
  Dodatkowe przedmioty
      
      
      
      
  II.1.8.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/ NACE/ CPC):
   
  II.1.9) Podzia�� zam��wienia na cz����ci:
nie


  Oferty mo��na sk��ada�� w odniesieniu do:
   
  II.1.10) Czy dopuszcza si�� z��o��enie oferty wariantowej:
nie


  II.2) Wielko���� lub zakres zam��wienia
  II.2.1) Warto���� lub zakres zam��wienia (z uwzgl��dnieniem wszystkich cz����ci i opcji, o ile dotyczy):
   
  II.2.2) Opcje (o ile dotyczy). Opis i termin, w kt��rym mog�� by�� wykonane (o ile mo��liwe):
   
  II.3) Czas trwania zam��wienia lub termin wykonania
w miesi��cach:  
         
 i/lub w dniach: 
         
 (licz��c od momentu udzielenia zm��wienia)
lub
Data
rozpocz��cia 
data w formacie: rrrr-mm-dd
 
         
 i/lub zako��czenia 
data w formacie: rrrr-mm-dd
 
2007-04-30
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) Wymagane wadium
   
  III.2) Informacje dotycz��ce sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalno��ci niezb��dne do oceny, czy spe��nia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy): Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie art. 24 ustawy. 2. Spełniają wymogi określone w art. 22 ust.1 ustawy: a) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonych przedmiotem zamówienia. Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. b) Posiadają wiedzę i doświadczenie związane z wykonaniem przedmiotu przetargu. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy. c) Posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania przedmiotu zamówienia - minimum      2 piaskarki i 2 pługi do odśnieżania. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy. d) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy. e) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) Tryb udzielenia zam��wienia
Przetarg nieograniczony


  IV.1.2) Wst��pne og��oszenie informacyjne dotycz��ce tego samego zam��wienia (o ile dotyczy):
Numer og��oszenia w spisie BZP
Nr
     poz. 

z dnia


  IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawc��w, kt��rzy zostan�� zaproszeni do udzia��u w post��powaniu (je��li dotyczy):
      
Liczba    
         
lub
value_      
Min/Max   
Minimum 
         
 / Maksimum 
         
  IV.2) Kryteria oceny ofert
A)
tak
Najni��sza cena
lub
B) Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:
1. _kryteriumOceny1_nazwaKryterium_ - _kryteriumOceny1_wagaKryterium_

2. _kryteriumOceny2_nazwaKryterium_ - _kryteriumOceny2_wagaKryterium_

3. _kryteriumOceny3_nazwaKryterium_ - _kryteriumOceny3_wagaKryterium_

4. _kryteriumOceny4_nazwaKryterium_ - _kryteriumOceny4_wagaKryterium_

5. _kryteriumOceny5_nazwaKryterium_ - _kryteriumOceny5_wagaKryterium_

6. _kryteriumOceny6_nazwaKryterium_ - _kryteriumOceny6_wagaKryterium_

7. _kryteriumOceny7_nazwaKryterium_ - _kryteriumOceny7_wagaKryterium_

8. _kryteriumOceny8_nazwaKryterium_ - _kryteriumOceny8_wagaKryterium_

9. _kryteriumOceny9_nazwaKryterium_ - _kryteriumOceny9_wagaKryterium_

  IV.3) Informacje administracyjne
  IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunk��w zam��wienia oraz dodatkowych wyja��nie��:
Dost��pne do
    Cena (o ile dotyczy) 


Warunki i spos��b p��atno��ci:


  IV.3.2) Termin sk��adania ofert lub wniosk��w o dopuszczenie do udzia��u w post��powaniu:
   
  IV.3.3) Termin zwi��zania ofert��:
Data   
do dnia 
         
 (rrrr/mm/dd)
lub
Ilo����
         
 miesi��cy i/lub  _terminZwiazaniaDni_  dni od ostatecznego terminu sk��adania ofert
  IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:
Data
2006-10-05
Miejsce
Urząd Gminy Kamienica Polska, ul. Konopnickiej 12, 42-260 Kamienica Polska
nie


SEKCJA V: INNE INFORMACJE
  V.1) Czy zam��wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze ��rodk��w ue?
Je��li tak, wskaza�� projekt/program oraz wszelkie pomocne odniesienia
   
  V.2) Data wys��ania og��oszenia:
Data
2006-09-27

SIWZ_zimowe_utrzymanie_drog.doc (258kB) word

metryczka


Opublikował: kamienicapolska (25 października 2006, 13:58:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 762