Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kamienicy Polskiej

Rodzaj og��oszenia:
roboty budowlane
SEKCJA I: ZAMAWIAJ��CY
  I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiaj��cego
  Nazwa:
Wójt Gminy Kamienica Polska
  Nazwisko osoby upowa��nionej do kontakt��w:
Anna Wawrzyńczak - Referent ds. gospodarki komunalnej
  Adres:
ul. Konopnickiej 12
  Kod pocztowy:
42-260
  Miejscowo����:
Kamienica Polska
  Wojew��dztwo:
śląskie
  Telefon:
034 32 73 338
  Faks:
034 32 73 149
  Poczta elektroniczna (e-mail):
ugkamienicapolska_zamowienia@op.pl
  Adres internetowy (URL):
www.ugkp.republika.pl
  I.2) Adres, pod kt��rym mo��na uzyska�� dalsze informacje
  Nazwa:
_adresZamowienia_nazwa2_
  Nazwisko osoby upowa��nionej do kontakt��w:
_adresZamowienia_doKontaktow2_
  Adres:
_adresZamowienia_adres2_
  Kod pocztowy:
_adresZamowienia_kodPocztowy2_
  Miejscowo����:
_adresZamowienia_miejscowosc2_
  Wojew��dztwo:
_adresZamowienia_wojewodztwo2_
  Telefon:
_adresZamowienia_tel2_
  Faks:
_adresZamowienia_faks2_
  Poczta elektroniczna (e-mail):
_adresZamowienia_email2_
  Adres internetowy (URL):
_adresZamowienia_www2_
  I.3) Adres, pod kt��rym mo��na uzyska�� specyfikacj�� istotnych warunk��w zam��wienia
  Nazwa:
_adresZamowienia_nazwa3_
  Nazwisko osoby upowa��nionej do kontakt��w:
_adresZamowienia_doKontaktow3_
  Adres:
_adresZamowienia_adres3_
  Kod pocztowy:
_adresZamowienia_kodPocztowy3_
  Miejscowo����:
_adresZamowienia_miejscowosc3_
  Wojew��dztwo:
_adresZamowienia_wojewodztwo3_
  Telefon:
_adresZamowienia_tel3_
  Faks:
_adresZamowienia_faks3_
  Poczta elektroniczna (e-mail):
_adresZamowienia_email3_
  Adres internetowy (URL):
_adresZamowienia_www3_
  I.4) Adres, na kt��ry nale��y przesy��a�� oferty/wnioski o dopuszczenie do udzia��u w post��powaniu
  Nazwa:
_adresZamowienia_nazwa4_
  Nazwisko osoby upowa��nionej do kontakt��w:
_adresZamowienia_doKontaktow4_
  Adres:
_adresZamowienia_adres4_
  Kod pocztowy:
_adresZamowienia_kodPocztowy4_
  Miejscowo����:
_adresZamowienia_miejscowosc4_
  Wojew��dztwo:
_adresZamowienia_wojewodztwo4_
  Telefon:
_adresZamowienia_tel4_
  Faks:
_adresZamowienia_faks4_
  Poczta elektroniczna (e-mail):
_adresZamowienia_email4_
  Adres internetowy (URL):
_adresZamowienia_www4_
  I.5) Rodzaj zamawiaj��cego
   
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM��WIENIA
  II.1) Opis
  II.1.2) Nazwa zam��wienia nadana przez zamawiaj��cego:
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kamienicy Polskiej
  II.1.3) Opis przedmiotu zam��wienia
   
  II.1.7) Miejsce wykonania rob��t budowlanych, us��ug lub miejsce dostaw:
Kamienica Polska
  kod NUTS:
   
  II.1.8) Nomenklatura:
  II.1.8.1) Wsp��lny S��ownik Zam��wie�� (CPV):
  G����wny przedmiot
45.32.10.00-3
  Dodatkowe przedmioty
      
      
      
      
  II.1.8.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/ NACE/ CPC):
   
  II.1.9) Podzia�� zam��wienia na cz����ci:
nie


  Oferty mo��na sk��ada�� w odniesieniu do:
   
  II.1.10) Czy dopuszcza si�� z��o��enie oferty wariantowej:
nie


  II.2) Wielko���� lub zakres zam��wienia
  II.2.1) Warto���� lub zakres zam��wienia (z uwzgl��dnieniem wszystkich cz����ci i opcji, o ile dotyczy):
poniżej 60.000 euro
  II.2.2) Opcje (o ile dotyczy). Opis i termin, w kt��rym mog�� by�� wykonane (o ile mo��liwe):
   
  II.3) Czas trwania zam��wienia lub termin wykonania
w miesi��cach:  
         
 i/lub w dniach: 
         
 (licz��c od momentu udzielenia zm��wienia)
lub
Data
rozpocz��cia 
data w formacie: rrrr-mm-dd
 
         
 i/lub zako��czenia 
data w formacie: rrrr-mm-dd
 
2006-09-29
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) Wymagane wadium
   
  III.2) Informacje dotycz��ce sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalno��ci niezb��dne do oceny, czy spe��nia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy):Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie art. 24 ustawy. 2. Spełniają wymogi określone w art. 22 ust.1 ustawy: a) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonych przedmiotem zamówienia. Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie: właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz kwalifikacji zawodowych osób wskazanych do wykonywania przedmiotu zamówienia. b) Posiadają wiedzę i doświadczenie związane z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej; w okresie ostatnich pięciu lat wykonali min. 1 (jedną) robotę budowlaną. Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie wykazu robót budowlanych oraz dołączonych referencji. c) Posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania przedmiotu zamówienia. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wykazu sprzętu budowlanego niezbędnego do wykonania zamówienia. d) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; kadra osobowa skierowana do realizacji zamówienia posiada wymagane przepisami prawa budowlanego uprawnienia. Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie wykazu osób, które będą wykonywać zamówienia oraz dokumentów określających ich kwalifikacje zawodowe. e) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie polisy dot. ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanej działalności na kwotę minimum 50.000,00 zł 3. Udzielą minimum 36 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) Tryb udzielenia zam��wienia
Przetarg nieograniczony


  IV.1.2) Wst��pne og��oszenie informacyjne dotycz��ce tego samego zam��wienia (o ile dotyczy):
Numer og��oszenia w spisie BZP
Nr
     poz. 

z dnia


  IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawc��w, kt��rzy zostan�� zaproszeni do udzia��u w post��powaniu (je��li dotyczy):
      
Liczba    
         
lub
value_      
Min/Max   
Minimum 
         
 / Maksimum 
         
  IV.2) Kryteria oceny ofert
A)
tak
Najni��sza cena
lub
B) Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:
1. _kryteriumOceny1_nazwaKryterium_ - _kryteriumOceny1_wagaKryterium_

2. _kryteriumOceny2_nazwaKryterium_ - _kryteriumOceny2_wagaKryterium_

3. _kryteriumOceny3_nazwaKryterium_ - _kryteriumOceny3_wagaKryterium_

4. _kryteriumOceny4_nazwaKryterium_ - _kryteriumOceny4_wagaKryterium_

5. _kryteriumOceny5_nazwaKryterium_ - _kryteriumOceny5_wagaKryterium_

6. _kryteriumOceny6_nazwaKryterium_ - _kryteriumOceny6_wagaKryterium_

7. _kryteriumOceny7_nazwaKryterium_ - _kryteriumOceny7_wagaKryterium_

8. _kryteriumOceny8_nazwaKryterium_ - _kryteriumOceny8_wagaKryterium_

9. _kryteriumOceny9_nazwaKryterium_ - _kryteriumOceny9_wagaKryterium_

  IV.3) Informacje administracyjne
  IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunk��w zam��wienia oraz dodatkowych wyja��nie��:
Dost��pne do
    Cena (o ile dotyczy) 


Warunki i spos��b p��atno��ci:


  IV.3.2) Termin sk��adania ofert lub wniosk��w o dopuszczenie do udzia��u w post��powaniu:
java.util.GregorianCalendar[time=?,areFieldsSet=false,areAllFieldsSet=false,lenient=true,zone=java.util.SimpleTimeZone[id=,offset=7200000,dstSavings=3600000,useDaylight=false,startYear=0,startMode=0,startMonth=0,startDay=0,startDayOfWeek=0,startTime=0,startTimeMode=0,endMode=0,endMonth=0,endDay=0,endDayOfWeek=0,endTime=0,endTimeMode=0],firstDayOfWeek=1,minimalDaysInFirstWeek=1,ERA=?,YEAR=2006,MONTH=6,WEEK_OF_YEAR=?,WEEK_OF_MONTH=?,DAY_OF_MONTH=14,DAY_OF_YEAR=?,DAY_OF_WEEK=?,DAY_OF_WEEK_IN_MONTH=?,AM_PM=?,HOUR=?,HOUR_OF_DAY=10,MINUTE=0,SECOND=0,MILLISECOND=?,ZONE_OFFSET=?,DST_OFFSET=?]
  IV.3.3) Termin zwi��zania ofert��:
Data   
do dnia 
         
 (rrrr/mm/dd)
lub
Ilo����
         
 miesi��cy i/lub  _terminZwiazaniaDni_  dni od ostatecznego terminu sk��adania ofert
  IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:
Data
2006-07-14
Miejsce
Urząd Gminy Kamienica Polska, ul. Konopnickiej 12, 42-260 Kamienica Polska
nie


SEKCJA V: INNE INFORMACJE
  V.1) Czy zam��wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze ��rodk��w ue?
Je��li tak, wskaza�� projekt/program oraz wszelkie pomocne odniesienia
   
  V.2) Data wys��ania og��oszenia:
Data
2006-06-29

Zalacznik_nr1_modyfikacja.pdf (3781kB) pdf
zalacznik_2.pdf (1563kB) pdf
SIWZ_termomodernizacja_SzP2.doc (280kB) word
zalacznik_1.pdf (260kB) pdf

metryczka


Opublikował: kamienicapolska (17 lipca 2006, 10:21:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 689