Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 07.11.2016r.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) na podstawie art. 3 ust.1, pkt 11, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.)

zawiadamiam

iż w dniu 07.11.2016r. po rozpatrzeniu wniosku Pana Grzegorza Kowalczyka zam. ul. Bugajska 65, 42-206 Częstochowa, działającego z upoważnienia Metal Team Sp. z o. o. Sp. K., Unii Lubelskiej 5, 35-016 Rzeszów, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Rozbudowa hali produkcyjnej o halę magazynową i budynek socjalno-biurowy z częścią produkcyjną” na dz. nr ewid. 522/3, 525/4, 525/5, 525/6, 763 położonych w Wanatach przy ul. Warszawskiej 2E.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Częstochowie, można zapoznać się
w Urzędzie Gminy Kamienica Polska, ul. Konopnickiej 12,
42-260 Kamienica Polska, pok. nr 13.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Sołectwa Wanaty, w siedzibie Urzędu Gminy Kamienica Polska oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kamienica Polska www.bip262.lo.pl.


Treść obwieszczenia (44kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michał Sitek (7 listopada 2016)
Opublikował: Żaneta Matusiak (8 listopada 2016, 14:29:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 435