ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE z dnia 12.01.2017r.


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 74 ust 3, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.),

zawiadamiam strony postępowania

iż w dniu 12.01.2017r. na podstawie art. 113 § 1 i § 3 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 roku, poz.23 ze zm.), zostało wydane postanowienie prostujące z urzędu oczywistą omyłkę pisarską w decyzji z dnia 15.11.2016r. nr IW.6220.11.2016 Wójta Gminy Kamienica Polska określającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamienica Polska, ul. Jastrzębska, gm. Kamienica Polska”.

Z treścią Postanowienia oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kamienica Polska, ul. Konopnickiej 12, 42-260 Kamienica Polska, pok. nr 13.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości stronom postępowania przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kamienica Polska: www.bip262.lo.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu i na tablicy ogłoszeń Sołectwa Kamienica Polska.
Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Treść informacji (41kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michał Sitek (12 stycznia 2017)
Opublikował: Żaneta Matusiak (16 stycznia 2017, 08:50:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 476