Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa odcinka ok. 2120 m gazociągu w/c DN 250, relacji Trzebiesławice – Częstochowa, gmina Poczesna"


Z a w i a d o m i e n i e
 
            Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, działając na podstawie
art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) [dalej zwanej: ustawą ooś],
w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)
 
 
zawiadamia strony postępowania
 
1) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa odcinka ok. 2120 m gazociągu w/c DN 250, relacji Trzebiesławice – Częstochowa, gmina Poczesna – dokumentacja projektowa";
2) o wystąpieniu, w trybie art. 64 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy ooś do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.
 
Strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, w tym prawo do przeglądania akt sprawy, sporządzania
z nich notatek i odpisów oraz zgłaszania ewentualnych uwag i wniosków. Materiał dowodowy dostępny będzie w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, Plac Grunwaldzki 8-10, pokój 317, w godzinach 8:00 - 15:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu
pod nr tel. (32) 42 06 800.
Zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Treść informacji (121kB) pdf
metryczka


Wytworzył: Anna Sopel (14 lutego 2020)
Opublikował: Żaneta Matusiak (18 lutego 2020, 12:21:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 560