Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia "Wykonanie usługi polegającej na pełnieniu f ...

Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. "Kompleksowy program porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kamienica Polska- zadanie II i III" zostało unieważnione w dniu 28.01.2005 r., w związku z tym unieważniono również postępowanie na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy powyższym zadaniu ze względu na to, iż postępowania te są ze sobą ściśle związane.

metryczka


Opublikował: kamienicapolska (2 lutego 2005, 09:53:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1240