Ogłoszenie o naborze na dwa wolne stanowiska pracy w Gminnym Centrum Informacji w Kamienicy Pol ...

Wójt Gminy Kamienica Polska ogłasza nabór na dwa wolne stanowiska pracy w Gminnym Centrum Informacji w Kamienicy Polskiej
1. Wymagania niezbędne:
a/ wykształcenie wyższe
b/ doświadczenie zawodowe
c/ znajomość obsługi komputera
d/ niekaralność
e/ obywatelstwo polskie
2. Wymagania dodatkowe:
a/ obsługa urządzeń biurowych /kserokopiarka, fax, skaner/
b/ łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a/ współpraca z pracodawcami w celu zbierania ofert pracy oraz poszukiwania pracowników,
b/ wyszukiwanie informacji na temat szkół, uczelni, organizowanych kursów specjalistycznych,
c/ przygotowywanie materiałów i publikacji informacyjno-szkoleniowych dostępnych w Gminnym Centrum Informacji,
d/ udzielanie informacji z zakresu aktualnych przepisów prawa pracy,
e/ przygotowywanie programów pomocowych i wniosków w celu uzyskiwania dla gminy środków finansowych z Unii Europejskiej,
4. Wymagane dokumenty:
a/ życiorys /CV/
b/ list motywacyjny
c/ dokument poświadczający wykształcenie /dyplom studiów/
d/ kwestionariusz osobowy
e/ inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
f/ oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie
g/ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na tym stanowisku
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Urzędzie Gminy w Kamienicy Polskiej - pok. Nr 2 ul. Konopnickiej 12, 42-260 Kamienica Polska z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko pracy w Gminnym Centrum Informacji w Kamienicy Polskiej, w terminie do dnia 21grudnia 2006 roku do godz. 15:00 /tel. 034 3273-338/
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Z uczestnikami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o terminie której zostaną poinformowani osobnym pismem.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.kamienicapolska.bip-gov.pl oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV /z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej/, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm./ oraz ustawa z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn.zm./

metryczka


Opublikował: kamienicapolska (5 grudnia 2006, 14:37:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1100