Pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Kamienica P ...

Wójt Gminy Kamienica Polska ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Kamienica Polska stanowiącą własność Gminy Kamienica Polska:
działka nr 2255/1- ogólna powierzchnia 3155 m2, nieruchomość posiada księgę wieczystą nr 121465, powierzchnia przeznaczona do dzierżawy- 120 m2, wadium- 75 zł
działka nr 226/14- ogólna powierzchnia 3703 m2, nieruchomość posiada księge wieczystą nr 57620, powierzchnia przeznaczona do dzierżawy: Romanów 8E- 37m2, wadium- 23 zł
Romanów 8R- 39 m2, wadium 24 zł
Romanów 8I- 37 m2, wadium 23 zł
Romanów 8K- 35 m2, wadium- 22 zł.
Minimalna wysokość czynszu wynosi 5,10 zł/m2+VAT
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w Kasie Urzędu Gminy Kamienica Polska do 4 lutego 2005 roku. Wadium przepada w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.
Oferty pisemne należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Kamienica Polska, ul. Konopnickiej 12, 42-260 Kamienica Polska, pokój nr 2 (sekretariat) w terminie do dnia 4 lutego 2005 r. do godz. 11:00.
Oferta powinna zawierać:
imię, nazwisko i adres oferenta;
datę sporządzenia oferty i podpis;
proponowany przez oferenta czynsz dzierżawny;
oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
dowód wpłaty wadium.
Ofertę należy złożyć na piśmie w zamkniętej kopercie, na której powinno być podane: imię, nazwisko, adres oferenta oraz dopisek "dzierżawa gruntów". Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 lutego 2005 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy. Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert oraz odstąpienia od przetargu i jego unieważnienia bez podania przyczyn.

metryczka


Opublikował: kamienicapolska (6 stycznia 2005, 10:33:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1586