OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2010 ROKU

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),Uchwały Nr 185/XXIV/2009 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 27.11.2009r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Kamienica Polska  z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2010 oraz Uchwały Nr 210/XXX/2010 Rady Gminy Kamienica polska z dnia 29.06.2010r. w sprawie zmian  w budżecie Gminy na 2010 rokWÓJT GMINY KAMIENICA POLSKA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2010 ROKU

1. Rodzaje zadań:

a)      organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych,

b)      zakup sprzętu sportowego,

c)      zagospodarowanie i organizacja wolnego czasu dzieci i młodzieży.

2. Wysokość środków publicznych

      Na realizację powyższych zadań przeznacza się środki w kwocie 50.000,00 zł.

3. Zlecenie realizacji zadań publicznych, jako zadań zleconych w rozumieniu ustawy                                    o  finansach publicznych, może mieć formy:

-          powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji

lub

-          wspierania takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

4. O udzielenie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, nie będące jednostkami sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej, w tym fundacje i stowarzyszenia.

5. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 31.08.2010r. z dopiskiem: „Konkurs ofert” w sekretariacie Urzędu Gminy Kamienica Polska, ul. M. Konopnickiej 12, 42-260 Kamienica Polska (pokój nr 2).

      Ramowy wzór oferty dostępny jest w Urzędzie Gminy Kamienica Polska.

6. Do oferty winny być dołączone następujące dokumenty:

-          aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,

-          sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

-          rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do dnia 02.09.2010r. przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Kamienica Polska,

-          przy rozpatrywaniu ofert komisja: oceni możliwość realizacji zadania przez oferentów, oceni przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, oceni proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których będzie realizowane zadanie, uwzględnia planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego, uwzględnia planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków, uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych zrealizowanych w latach poprzednich biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków

-          wyboru oferty dokona Wójt Gminy po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

8. O podjętych decyzjach składający ofertę zostaną powiadomieni na piśmie.

 

Kamienica Polska 02.08.2010r.

metryczka


Wytworzył: inż. Włodzimierz Kleszcz (2 sierpnia 2010)
Opublikował: Krzysztof Fedecki (3 sierpnia 2010, 14:52:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 705