Pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej ze złożem kopalin w miejscowości Zawisna

WÓJT GMINY KAMIENICA POLSKA
ul. Konopnickiej nr 12, powiat częstochowski, woj. śląskie O G Ł A S Z A pisemny przetarg nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości gruntowej ze złożem kopalin w miejscowości Zawisna, stanowiących własność Gminy Kamienica Polska

- powierzchnia przeznaczona do dzierżawy w całości lub części nieruchomości oznaczonych ewidencyjnie jako działki o numerach: 1349, 1350/2, 1351/1, 1351/2, 1352,1353, 1355/1, 1355/2, 1356, 1357/1, 1357/2, 1358/1, 1358/3, 1358/4, 1359/1, 1359/2,1360/1, 1360/2,1361/1,1361/2, 1362/1,1362/2, 1363/1, 1363/2, 1364/1, 1364/2, 1365/1,1365/2, 1366/1, 1366/2, 1367/1, 1367/2, 1368/1, 1368/2, 1369/1, 1369/2, 1370/1, 1370/3,1371,1372/1,1373/1,1373/2
o łącznej powierzchni 2,85 ha z przeznaczeniem wyłącznie do prowadzenia działalności eksploatacyjnej złoża piasku;
- nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr CZ1C/00061172/3

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Zawisna w Gminie Kamienica Polska w/w działki leżą na terenie o symbolu 2PG przeznaczonym pod:
- przeznaczenie podstawowe: prowadzenie eksploatacji powierzchniowej surowców mineralnych,
- przeznaczenie dopuszczalne: prowadzenie działalności rolniczej i leśnej bez prawa zabudowy.
oraz o symbolu 1RP, LS przeznaczonym pod:
- tereny rolnicze wskazane do zalesienia oraz lokalizacja urządzeń infrastruktury technicznej.

1. Minimalna wysokość czynszu dzierżawnego miesięcznego wynosi 3,06 zł / tonę + VAT od wydobytego piasku ze złoża.
Okres dzierżawy: 5 lat.

2. Limit dziennego wydobycia piasku: 600 ton/dobę.

3. Obowiązkiem dzierżawcy będzie zamontowanie wagi na terenie kopalni w celu weryfikacji dziennego wydobycia piasku w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy.

4. Ofertę należy złożyć na piśmie w zamkniętej kopercie, na której powinno być podane: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres oferenta oraz dopisek „ Dzierżawa gruntów – miejscowość Zawisna”.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2.000,00 zł +VAT do dnia 31 lipca 2017 roku do godz. 1200 na konto Urzędu Gminy Kamienica Polska: Millennium Bank S.A.: 85 1160 2202 0000 0001 9484 4241

Wadium przepada w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Oferta powinna zawierać:
- imię, nazwisko i adres oferenta
- proponowany przez oferenta czynsz dzierżawny,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
- datę sporządzenia oferty i podpis,
- dowód wpłaty wadium.
- zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej
- oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią umowy i akceptacją wszystkich warunków w niej zawartych. 5. Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kamienica Polska oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip262.lo.pl

Oferty pisemne należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Kamienica Polska ul. Konopnickiej 12, 42-260 Kamienica Polska pokój nr 2 (sekretariat) w terminie do dnia 31 lipca 2017 r. do godz. 1200.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 sierpnia 2017 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kamienicy Polskiej, ul. Konopnickiej 12, pokój nr 13, tel. 34 3273-524.
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu z ważnych powodów.

Pełna treść informacji (502kB) pdf
Projekt umowy (70kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Cezary Stempień (3 lipca 2017)
Opublikował: Marcin Salamoński (3 lipca 2017, 08:55:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 990