OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2018 ROKU


 
Wyniki  konkursu:

Na podstawie art. 13 i art. 15 ust. 2h i ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.) ogłasza się, że w trybie w/w ustawy przyznano  Ludowemu Klubowi Sportowemu „Kamienica Polska” w Kamienicy Polskiej dotację w wysokości 130.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100) na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie zajęć treningowych, uczestniczenie w rozgrywkach piłkarskich w różnych kategoriach wiekowych, organizacja imprez sportowych” w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  i sportu w 2018 roku.


WÓJT  GMINY  KAMIENICA  POLSKA
OGŁASZA  OTWARTY  KONKURS  OFERT  NA  REALIZACJĘ  ZADAŃ 
PUBLICZNYCH  W  ZAKRESIE WSPIERANIA   I UPOWSZECHNIANIA 
KULTURY  FIZYCZNEJ  I  SPORTU  W  2018  ROKU

 
1.  Rodzaje zadań:
1) prowadzenie zajęć treningowych mających na celu przygotowanie zawodników do rywalizacji w rozgrywkach w piłce nożnej,
2) prowadzenie zajęć treningowych i uczestniczenie w rozgrywkach piłkarskich w różnych kategoriach wiekowych,
3) organizacji imprez rekreacyjno-sportowych,
4) utrzymanie bazy sportowej w stanie umożliwiającym prowadzenie zawodów sportowych.
2. Zlecenie realizacji zadań publicznych, jako zadań zleconych w rozumieniu ustawy               o  finansach publicznych, może mieć formy:
1) powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji
lub
2) wspierania takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
3.   Wysokość środków publicznych:
      Na realizację powyższych zadań przeznacza się środki w kwocie 130.000,00 zł.
4.  O udzielenie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, nie będące jednostkami sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej, w tym fundacje i stowarzyszenia.
5.   Termin realizacji zadania:
      Zadanie winno być zrealizowane w okresie od 20 lutego 2018 roku  do 31 grudnia 2018 roku.
6.   Warunki realizacji zadania:
      1) posiadanie bazy lokalowej niezbędnej do wykonywania zadania,
      2) zapewnienie kadry pracowników przygotowanych do wykonania zadania.
7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 05.02.2018r. z dopiskiem: „Konkurs ofert” w kancelarii podawczej Urzędu Gminy w Kamienicy Polskiej, ul. Marii Konopnickiej 12, 42-260 Kamienica Polska.
8.   Do oferty winny być dołączone następujące dokumenty:
1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
2) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok.
9.  Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:
1) rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do dnia 08.02.2018r. przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Kamienica Polska,
2) przy rozpatrywaniu ofert komisja, zgodnie z art. 15 ust. 1 w/w ustawy:
a) oceni możliwość realizacji zadania publicznego przez oferentów,
b) oceni przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) oceni proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których będzie realizowane zadanie,
d) uwzględnia planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
e) uwzględnia planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
f) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych zrealizowanych w latach poprzednich biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
3) wyboru oferty dokona Wójt Gminy po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
10.  O podjętych decyzjach składający ofertę zostaną powiadomieni na piśmie.
11.  Realizacja zadań publicznych tego samego rodzaju w roku 2018 i 2017:
        1) 2018 rok – do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia nie zrealizowano zadań,
         2) 2017 rok – zrealizowano zadanie pn. „Prowadzenie zajęć treningowych, uczestniczenie w rozgrywkach piłkarskich w różnych kategoriach wiekowych”; kwota dotacji – 120.000,00 zł.

Treść informacji (104kB) pdf
Wzór oferty (205kB) word
Wyniki konkursu (216kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Cezary Stempień (9 stycznia 2018)
Opublikował: Żaneta Matusiak (9 stycznia 2018, 13:08:58)

Ostatnia zmiana: Anna Wawrzyńczak (6 lipca 2018, 13:48:25)
Zmieniono: korekta redaktorska

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 459