II (drugi) pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamienica Polska, położonej w miejscowości Kamienica Polska - Romanów, działka nr ewid. 1990/6, k.m. 12

WÓJT GMINY KAMIENICA POLSKA
ul. Marii Konopnickiej, powiat częstochowski, woj. śląskie
O G Ł A S Z A

II (drugi) pisemny przetarg nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamienica Polska, położonej w miejscowości Kamienica Polska - Romanów, oznaczonej jako działka o nr ewid. 1990/6, k.m. 12, obręb Kamienica Polska o powierzchni 91 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Częstochowie prowadzona jest księgę wieczystą nr CZ1C/00056631/1.

Przeznaczenie działki w miejscowy planie zagospodarowania przestrzennego: tereny urządzeń obsługi telekomunikacyjnej- tereny bezobsługowych stacji bazowych telefonii komórkowej - wież przeznaczonych do montażu anten nadawczo - odbiorczych UHF i radiolinii oraz dla lokalizacji obok wieży kontenerów z zintegrowanym zespołem urządzeń teletransmisyjnych.

1. Minimalna wysokość czynszu dzierżawnego miesięcznego wynosi: 25,00 zł + VAT za 1 m2 powierzchni.
Okres dzierżawy: 3 lata.

2. Ofertę należy złożyć na piśmie w zamkniętej kopercie, na której powinno być podane: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres oferenta oraz dopisek „Dzierżawa gruntów - Kamienica Polska - Romanów”.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 150,00 zł (brutto) do dnia 11 września 2018r. do godz. 1200 w kasie Urzędu Gminy Kamienica Polska lub przelewem na konto: Millennium Bank S.A.: 85 1160 2202 0000 0001 9484 4241.

Wadium przepada w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Oferta powinna zawierać:
- imię, nazwisko i adres oferenta,
- proponowany przez oferenta czynsz dzierżawny,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
- datę sporządzenia oferty i podpis,
- dowód wpłaty wadium, 3. Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kamienica Polska oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip262.lo.pl

Oferty pisemne należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Kamienica Polska ul. Marii Konopnickie 12,
42-260 Kamienica Polska, pokój nr 2 (sekretariat) w terminie do dnia 11 września 2018r. do godz.1200.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 września 2018r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kamienicy Polskiej, ul. Marii Konopnickiej 12, pokój nr 13, tel. 34 3273-524.
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu z ważnych powodów.


Treść informacji (415kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Cezary Stempień (6 sierpnia 2018)
Opublikował: Żaneta Matusiak (6 sierpnia 2018, 09:10:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 600