OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Kamienica Polska
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Kamienica Polska
ul. M. Konopnickiej 12
 
 
I. Nazwa stanowiska pracy:
Podinspektor ds. podatków i opłat wiejskich
 
II. Niezbędne wymagania od kandydatów:
1. Obywatelstwo polskie lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.
3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Nieposzlakowana opinia.
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
6. Ukończone wyższe studia na jednym z kierunków: ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne.
7. Posiadanie co najmniej 2-lata stażu pracy.
8. Znajomość obsługi komputera – oprogramowania typu Office (Open Office, Microsoft Office).
 
III. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
1. Znajomość programów księgowych.
2. Wysoka kultura osobista, umiejętność redagowania pism, logicznego myślenia, stosowania przepisów prawnych.
3. Znajomość aktualnych przepisów prawnych, a  w szczególności ustawy o finansach publicznych, podatkach i opłatach lokalnych, ordynacji podatkowej oraz odpowiednich rozporządzeń wykonawczych.
4. Zaangażowanie i samodzielność przy wykonywaniu powierzonych zadań, odpowiedzialność    i sumienność.
 
 
IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Prowadzenie techniką komputerową księgowości ewidencji syntetycznej i analitycznej podatków od osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej; podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego (sołectwo Osiny, sołectwo Zawisna, sołectwo Zawada, Kolonia Klepaczka)  stanowiące dochody Gminy.
2. Ustalanie  wysokości zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób fizycznych oraz wydawanie nakazów płatniczych.
3. Określanie wysokości zobowiązania podatkowego, podatku od nieruchomości rolnego          i leśnego dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, kontrola deklaracji składanych przez osoby prawne, zgodnie z ustawą.
4. Prowadzenie dla potrzeb podatkowych ewidencji nieruchomości i gruntów rolnych oraz aktualizowanie danych, w niej zawartych na podstawie zmian geodezyjnych.
5. Przeprowadzanie kontroli w terminie w zakresie podatków i opłat lokalnych osób fizycznych   i prawnych.
6. Prowadzenie rejestru dokumentacji przypisów i odpisów należnych zobowiązań podatkowych oraz przekazywanie ich na stanowisko księgowości budżetowej do 5-go dnia każdego miesiąca.
7. Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, analiz oraz informacji w sprawach z zakresu realizacji podatków i opłat.
8. Sporządzenie sprawozdawczości o udzielonej pomocy publicznej przedsiębiorcom.
9. Prowadzenie spraw w zakresie ulg w podatkach w tym umorzeń zaległości podatkowych         i odsetek (odroczenia, rozłożenie na raty, umorzenia).
10. Przygotowywanie niezbędnych materiałów przy rozpatrywaniu odwołań od decyzji Wójta Gminy oraz przesłanie kompletnych materiałów do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
11. Sporządzanie kwartalnych sprawozdań przewidzianych obowiązującymi przepisami         w zakresie podatków i opłat.
12. Wstępne przygotowywanie projektów uchwał dotyczących stawek podatkowych, w tym podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego.
13. Prowadzenie całości spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego, a w szczególności :
a. przyjmowanie wniosków wraz z niezbędną dokumentacją,
b. wydawanie decyzji,
c. sporządzanie list wypłat,
d. sporządzanie sprawozdań z pomocy de minimis.
14. Prowadzenie spraw związanych z wymiarem, poborem i windykacją podatków; od nieruchomości, leśnego i rolnego .
15. Zakładanie kontokwitariuszy na inkaso i przekazywanie ich sołtysom za pokwitowaniem w księdze druków ścisłego zarachowania oraz rozliczanie sołtysów z inkasa należności podatkowych.
16. Uzgadnianie wymiaru z przypisem w kontokwitariuszach i kontach zbiorczych.
17. Prowadzenie zabezpieczeń hipotetycznych.
18. Wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu z opłatą podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego.
19. Sporządzanie zaświadczeń o stanie majątkowym.
20. Terminowe  prowadzenie płatności, opłata za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty eksploatacyjnej.
21. Księgowanie należności podatkowych na podstawie wyciągów bankowych, raportów kasowych.
22. Sporządzanie zestawień sald i obrotów oraz uzgodnienie miesięcznych kont korespondujących w zakresie ewidencji dochodów.
23. Analiza realizacji wpływów z tytułu podatków i opłat oraz czuwanie nad rytmicznym wpływem dochodów.
24. Przygotowywanie i aktualizowanie informacji dotyczących spraw załatwianych na zajmowanym stanowisku, które podlegają umieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej.
25. Prowadzenie spraw z zakresu weryfikacji wniosków o przyznanie środków z funduszu sołeckiego oraz rozliczanie faktur dotyczących funduszu sołeckiego.
26. Wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez Wójta Gminy, Sekretarza               i Skarbnika Gminy.
27.Przygotowywanie dokumentacji i jej bieżące przekazywanie do archiwum zakładowego zgodnie z rzeczowym wykazem akt.
28.Zastępstwo na stanowisku drugiego pracownika ds. wymiaru podatków i opłat.
 
 
 
V. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny.
2. Curriculum vitae z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowej pracy zawodowej.
3. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie.
4. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe potwierdzone własnoręcznym podpisem.
5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych potwierdzone własnoręcznym podpisem.
6. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym.
7. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych potwierdzone własnoręcznym podpisem.
8. Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie.
9. Kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy oraz zaświadczenie                   o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia.
10. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.
11. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach lub posiadanych uprawnieniach.
12.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji potwierdzone własnoręcznym podpisem.
14. W przypadku osoby niepełnosprawnej kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
 
VI. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. Wymiar czasu pracy: 1 etat.
2. Rodzaj umowy: umowa o pracę.
3. Praca wykonywana zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, przepisów wykonawczych do tej ustawy i regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Kamienicy Polskiej.
4. Praca z wykorzystaniem komputera.


Treść ogłoszenia (307kB) pdf

 

metryczka


Wytworzył: Adam Tajber (13 grudnia 2018)
Opublikował: Żaneta Matusiak (13 grudnia 2018, 09:27:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 945