Pisemny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych w Kamienicy Polskiej -ul. M. Konopnickiej 12, ul. M. Konopnickiej 370, ul. A. Ferensa 12a


Wójt Gminy Kamienica Polska
ogłasza
pisemny przetarg nieograniczony
na najem lokali użytkowych w Kamienicy Polskiej
1. Lokale w budynku przy ul. Konopnickiej nr 370 – usytuowane na parterze
z przeznaczeniem na gabinety lekarskie
 
Lokal nr 3              - powierzchnia użytkowa            17,05 m2         -      wadium 20,00 zł.
Lokal nr 4              - powierzchnia użytkowa            12,80 m2         -      wadium 20,00 zł.
Lokal nr 14            - powierzchnia użytkowa              6,44 m2        -      wadium 10,00 zł.
Lokal nr 23            - powierzchnia użytkowa            19,85 m2         -      wadium 20,00 zł.
Lokal nr 24            - powierzchnia użytkowa              3,30 m2        -      wadium   5,00 zł.
Lokal nr 25            - powierzchnia użytkowa            12,40 m2         -      wadium 20,00 zł.
Lokal nr 26            - powierzchnia użytkowa            13,85 m2         -      wadium 20,00 zł.
Lokal nr 30            - powierzchnia użytkowa              4,70 m2        -      wadium   5,00 zł.
Lokal nr 31            - powierzchnia użytkowa            12,80 m2         -      wadium 20,00 zł.
Lokal nr 32            - powierzchnia użytkowa            13,05 m2         -      wadium 20,00 zł.
Lokal nr 43            - powierzchnia użytkowa            16,55 m2         -      wadium 20,00 zł.
Lokal nr 44            - powierzchnia użytkowa            11,80 m2         -      wadium 20,00 zł.
Lokal nr 50            - powierzchnia użytkowa            16,55 m2         -      wadium 20,00 zł.
Lokal nr 51            - powierzchnia użytkowa            11,80 m2         -      wadium 20,00 zł.
 
Minimalna  wysokość  czynszu  miesięcznego - 9,50  zł/m2 + VAT.
Wyposażone w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, wc.


2. Lokal w budynku przy ul. Konopnickiej nr 12 – usytuowany na parterze
z przeznaczeniem na gabinety lekarskie

- powierzchnia użytkowa            155 m2           -     wadium 200,00 zł.


Minimalna  wysokość  czynszu  miesięcznego  7,90  zł/m2 + VAT.
Wyposażone w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, wc.


3. Lokal w budynku przy ul. Ferensa nr 12a

- powierzchnia użytkowa            9 m2               -      wadium 10,00 zł.

Minimalna  wysokość  czynszu  miesięcznego  11,00  zł/m2 + VAT.

Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu  jest  wpłacenie  wadium  na konto  Urzędu  Gminy Kamienica  Polska:  Millennium Bank S. A. Nr 85 1160 2202 0000 0001 9484 4241 
bądź w kasie Urzędu Gminy Kamienica Polska do dnia 12 kwietnia 2019 roku do godz. 1200.

Wadium przepada w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.


Oferty pisemne  należy  składać  w  siedzibie Urzędu Gminy Kamienica  Polska ul. Konopnickiej 12, 42 – 260 Kamienica Polska,  pokój nr 2  (sekretariat) w  terminie do  dnia  17 maja 2019 roku  do godz.  12:00.

Najemca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat za dostawę mediów (tj. prąd, wodę, gaz, wywóz śmieci i nieczystości).

Oferta  powinna  zawierać:
  •  imię, nazwisko  i  adres  oferenta,
  •  datę  sporządzenia  oferty  i  podpis,
  •  proponowany  przez  oferenta  czynsz  najmu,
  •  oświadczenie, że  oferent  zapoznał  się  z  warunkami  przetargu  i  przyjmuje te warunki bez  zastrzeżeń,
  •  dowód  wpłaty  wadium,
  •   kopia umowy z Narodowego Funduszu Zdrowia w przypadku lokalu przeznaczonego na gabinet lekarski.Ofertę  należy  złożyć  na  piśmie  w  zamkniętej  kopercie,  na  której  powinno  być  podane: imię, nazwisko, nazwa, adres oferenta oraz  dopisek  „ najem lokalu użytkowego„.

Otwarcie  ofert  nastąpi  w dniu 20 maja 2019  roku  o godz. 10: 00  w siedzibie Urzędu Gminy.

Dodatkowe  informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kamienicy Polskiej,
ul. Konopnickiej 12,  pokój nr 13, tel. 34 3273-524.

Zastrzega  się prawo  swobodnego  wyboru  ofert  oraz  unieważnienia przetargu z ważnych powodów.
 

Treść informacji (593kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Adam Tajber (16 kwietnia 2019)
Opublikował: Żaneta Matusiak (16 kwietnia 2019, 09:59:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 492