I pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr ewid. 848/22 k.m. 6, obręb Kamienica Polska, ul. Jastrzębska 66


Wójt  Gminy Kamienica Polska
 ul. Konopnickiej 12, powiat częstochowski, woj. śląskie
ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż:

1. Działka niezabudowana oznaczona jako nr ewid. 848/22 k.m. 6, obręb Kamienica Polska,
ul. Jastrzębska 66
Powierzchnia - 919 m2
Cena wywoławcza – 31.800,00 złotych plus podatek VAT

Księga wieczysta nr KW CZ1C/00057620/8

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego
w miejscowości Kamienica Polska wyżej opisana działka leży na terenie o symbolu R/MN,RM przeznaczonym pod: tereny rolnicze (w tym sady, ogrody przydomowe) dopuszczone do lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.
Działka jest wolna od obciążeń i zadłużeń.

I. Oferty należy złożyć na piśmie w zamkniętej kopercie, na której powinno być podane: imię, nazwisko, nazwa, adres oferenta oraz dopisek „Zakup nieruchomości – miejscowość Kamienica Polska, ul. Jastrzębska.”

Oferta powinna zawierać:
- imię, nazwisko i adres oferenta,
- proponowana przez oferenta cena i sposób jej zapłaty,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
- datę sporządzenia oferty i podpis,
- dowód wpłaty wadium.

II. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej (1.590,00 zł + podatek VAT = 1.955,70 zł) do dnia 9 września 2019r. na konto Urzędu Gminy Kamienica Polska: Millennium Bank S.A.: 85 1160 2202 0000 0001 9484 4241.

Wadium przepada w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kamienica Polska. Ponadto na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip262.lo.pl

Oferty pisemne należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Kamienica Polska  ul. Konopnickiej 12,
42-260 Kamienica Polska, pokój nr 2 (sekretariat) w terminie do 9 września 2019r. do godz. 1200.

III. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 września 2019r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy.

Dodatkowe  informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kamienicy Polskiej, ul. Konopnickiej 12,  pokój nr 13, tel. 34 3273-333.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu z ważnych powodów

Treść informacji (426kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Adam Tajber (6 sierpnia 2019)
Opublikował: Żaneta Matusiak (6 sierpnia 2019, 09:33:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 740