Pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamienica Polska, położonej w miejscowości Kamienica Polska - Romanów, oznaczonej jako działka o nr ewid. 2261/14

WÓJT GMINY KAMIENICA POLSKA
ul. Marii Konopnickiej 12, powiat częstochowski, woj. śląskie
O G Ł A S Z A

pisemny przetarg nieograniczony
na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamienica Polska,
położonej w miejscowości Kamienica Polska - Romanów, oznaczonej jako działka
o nr ewid. 2261/14, obręb Kamienica Polska o powierzchni 3703 m2, dla której
w Sądzie Rejonowym w Częstochowie prowadzona jest księga wieczysta nr CZ1C/00057620/8.
- Romanów 8S- powierzchnia przeznaczona do dzierżawy 39,00 m2 – wadium 20,00 zł (brutto)
Przeznaczenie działki w miejscowy planie zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowy usługowej nieprodukcyjnej (budynki użyteczności publicznej).

1. Minimalna wysokość czynszu dzierżawnego miesięcznego wynosi: 5,10 zł/m2 + VAT
Okres dzierżawy: 3 lata.

2. Ofertę należy złożyć na piśmie w zamkniętej kopercie, na której powinno być podane: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres oferenta oraz dopisek „Dzierżawa gruntów - Romanów”.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 12 listopada 2019 r. do godz. 1200 w kasie Urzędu Gminy Kamienica Polska lub przelewem na konto:
Millennium Bank S.A. : 85 1160 2202 0000 0001 9484 4241.

Wadium przepada w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Oferta powinna zawierać:
- imię, nazwisko i adres oferenta,
- proponowany przez oferenta czynsz dzierżawny,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
- datę sporządzenia oferty i podpis,
- dowód wpłaty wadium.
3. Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kamienica Polska oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip262.lo.pl

Oferty pisemne należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Kamienica Polska ul. Marii Konopnickiej 12, 42-260 Kamienica Polska, pokój nr 2 (sekretariat) w terminie do dnia 12 listopada 2019 r. do godz. 1200.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 listopada 2019 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kamienicy Polskiej,
ul. Marii Konopnickiej 12, pokój nr 13, tel. 34 3273-524.
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu z ważnych powodów.

Treść informacji (426kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Adam Tajber (8 października 2019)
Opublikował: Żaneta Matusiak (8 października 2019, 11:40:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 459