Pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę części gruntów w Kamienicy Polskiej

WÓJT GMINY KAMIENICA POLSKA
ul. Marii Konopnickiej 12, powiat częstochowski, woj. śląskie
O G Ł A S Z A
pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę części gruntów w Kamienicy Polskiej

1. Część działki nr 357/1 – ogólna powierzchnia – 1693 m2 nieruchomość posiada księgę wieczystą Nr CZ1C/00056552/3 - wadium 20,00 zł powierzchnia przeznaczona do dzierżawy:    4 m2 Minimalna wysokość czynszu miesięcznego 12,00 zł/m2 + VAT
2. Część działki nr 246/9 – ogólna powierzchnia – 13095 m2 nieruchomość posiada księgę wieczystą Nr CZ1C/00063061/6 - wadium 20,00 zł powierzchnia przeznaczona do dzierżawy:    4 m2 Minimalna wysokość czynszu miesięcznego 12,00 zł/m2 + VAT
3. Część działki nr 2261/14 – ogólna powierzchnia – 3703 m2 nieruchomość posiada księgę wieczystą Nr CZ1C/00057620/8 - wadium 20,00 zł powierzchnia przeznaczona do dzierżawy:    4 m2 Minimalna wysokość czynszu miesięcznego 12,00 zł/m2 + VAT
4.Część działki nr 235/2 – ogólna powierzchnia – 11303 m2 nieruchomość posiada księgę wieczystą Nr CZ1C/00078440/5 - wadium 20,00 zł powierzchnia przeznaczona do dzierżawy:    2 m2 Minimalna wysokość czynszu miesięcznego 12,00 zł/m2 + VAT
5. Część działki nr 729/9 – ogólna powierzchnia – 1761 m2 nieruchomość posiada księgę wieczystą Nr CZ1C/00146953/2 - wadium 20,00 zł powierzchnia przeznaczona do dzierżawy:    4 m2 Minimalna wysokość czynszu miesięcznego 12,00 zł/m2 + VAT
6. Część działki nr 59/1 – ogólna powierzchnia – 5233 m2 nieruchomość posiada księgę wieczystą Nr CZ1C/00078441/2 - wadium 20,00 zł powierzchnia przeznaczona do dzierżawy:    4 m2 Minimalna wysokość czynszu miesięcznego 12,00 zł/m2 + VAT

Okres dzierżawy: 3 lata.

Ofertę należy złożyć na piśmie w zamkniętej kopercie, na której powinno być podane: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres oferenta oraz dopisek „Dzierżawa części gruntów”.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 29 listopada 2019 r. do godz. 1200 w kasie Urzędu Gminy Kamienica Polska lub przelewem na konto:
Millennium Bank S.A. : 85 1160 2202 0000 0001 9484 4241.

Wadium przepada w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Oferta powinna zawierać:
- imię, nazwisko i adres oferenta,
- proponowany przez oferenta czynsz dzierżawny,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
- datę sporządzenia oferty i podpis,
- dowód wpłaty wadium.
Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kamienica Polska oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip262.lo.pl

Oferty pisemne należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Kamienica Polska ul. Marii Konopnickiej 12, 42-260 Kamienica Polska, pokój nr 2 (sekretariat) w terminie do dnia 29 listopada 2019 r. do godz. 1200.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 grudnia 2019 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kamienicy Polskiej,
ul. Marii Konopnickiej 12, pokój nr 13, tel. 34 3273-524.
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu z ważnych powodów.

Treść ogłoszenia (655kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Adam Tajber (29 października 2019)
Opublikował: Żaneta Matusiak (29 października 2019, 08:27:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 421