Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Kamienica Polska, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).

Informacje o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych publikowane i udostępnianie są na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r., poz. 189).

Sposób prowadzenia rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Kamienica Polska:
 1. Rejestr instytucji kultury jest prowadzony w postaci elektronicznej.
 2. Niezależnie od prowadzonego rejestru, dla każdej instytucji kultury zakłada się i prowadzi oddzielnie elektroniczną księgę rejestrową.
 3. Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej.
 4. Wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze składa się w postaci papierowej, w jednym egzemplarzu, albo w postaci elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013r., poz. 235 z późn. zm.).
 5. Do wniosku dołącza się dokumenty stanowiące podstawę dokonania zmiany wpisu w rejestrze.
Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Kamienica Polska:
 1. Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Kamienica Polska prowadzi Biuro Rady Gminy, ul. Konopnickiej 12, 42-260 Kamienica Polska, tel. 34 3273 333 w. 31, w godzinach pracy urzędu.
 2.  Informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej organizatora. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez: otwarty dostęp do zawartości rejestru, wydanie odpisu z rejestru.
 3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
 4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
 5.  Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
 6. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny (odpis zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej) lub skrócony (odpis zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze).
 7. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego. 
Pliki do pobrania:

Dane teleadresowe instytucji kultury:

Gminna Biblioteka Publiczna w Kamienicy Polskiej
ul. Konopnickiej 11A
42-260 Kamienica Polska
Tel. 34 327 38 49
Dyrektor: Halina Klimczyk

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
ul. Konopnickiej 135A
42-260 Kamienica Polska
tel./fax (0 34) 3273 212
E-mail: goksirkp@wp.pl
Dyrektor: Szymon Kuśnierczyk



Wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury

WYMAGANE DOKUMENTY
Wzór wniosku o wydanie odpisu pełnego/skróconego z rejestru instytucji kultury (14kB) word

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Biuro Rady Gminy,
ul. Konopnickiej 12,
42-260 Kamienica Polska,
pokój nr 1 (I piętro).

Złożenie dokumentów:
Kancelaria Podawcza Urzędu Gminy (parter) w godzinach  pracy urzędu, tel. 34 3273 333 w. 37. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące wydania odpisu z rejestru instytucji kultury można uzyskać w Biurze rady Gminy, pok. nr 1 (I piętro) lub pod nr tel. 34 3273 333 w. 31.
Odbiór dokumentów: Biuro Rady Gminy, ul. Konopnickiej 12, 42-260 Kamienica Polska, pokój nr 1 (I piętro).

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wniosek o wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury składa się w postaci papierowej w jednym egzemplarzu, albo w postaci elektronicznej. Wniosek o wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury można złożyć osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej - w miejscu załatwienia sprawy, także za pośrednictwem poczty.

OPŁATY
Opłata skarbowa w wysokości 5 zł za 1 stronę odpisu.

NUMER KONTA URZĘDU GMINY KAMIENICA POLSKA:
82 1160 2202 0000 0001 9484 4198 Millennium Bank S.A.

metryczka


Wytworzył: Agata Najnigier (9 lipca 2014)
Opublikował: Krzysztof Kuśnierczyk (18 lipca 2014, 11:56:02)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Kuśnierczyk (18 lipca 2014, 13:44:05)
Zmieniono: korekta redakcyjna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1167