Konsultacje społeczne dotyczące wyrażenia opinii do projektu dokumentu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kamienica Polska"

ZARZĄDZENIE NR 3/2017
 WÓJTA GMINY KAMIENICA POLSKA
 z dnia 05.01.2017r.
 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
 dotyczących wyrażenia opinii do projektu dokumentu
 „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kamienica Polska”

  Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), w trybie art. 30, art. 39, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm.), uchwały Nr 34/VII/2015 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 10 kwietnia 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kamienica Polska zarządzam, co następuje:

 § 1
1. Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kamienica Polska” zwany dalej „Planem”.
2. Przeprowadzenie konsultacji ma na celu zebranie uwag, wniosków i opinii mieszkańców Gminy Kamienica Polska w sprawie projektu Planu.

 § 2
Konsultacje społeczne, o których mowa w § 1 mają zasięg gminny, skierowane są do mieszkańców i obejmują swoim obszarem Gminę Kamienica Polska.

 § 3
1. Konsultacje społeczne prowadzone będą w formie upublicznienia projektu Planu oraz zbierania pisemnych lub elektronicznych uwag mieszkańców. Wzór ankiety konsultacyjnej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Informacja o konsultacjach wraz z projektem Planu i zaproszeniem do składania uwag poprzez wypełnienie ankiety na udostępnionym wzorze będzie upubliczniona:
a) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip262.lo.pl
b) poprzez opublikowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kamienica Polska,
c) w Urzędzie Gminy Kamienica Polska, pok. nr 13, w którym można uzyskać dodatkowych informacji wraz z projektem dokumentu w wersji papierowej.

 § 4
1. Konsultacje w sprawie Planu rozpoczynają się w dniu 09 stycznia 2017 roku i trwają do dnia 08 lutego 2017roku.
2. Ankiety konsultacyjne należy składać w terminie określonym w § 4 ustęp 1.
3. Miejscem składania ankiet jest Urząd Gminy Kamienica Polska:
a. Sekretariat, pokój nr 2 (forma papierowa ankiety),
b. przesłanie pocztą elektroniczną na adres: e-mail: poczta@kamienicapolska.pl (forma elektroniczna ankiety).

§ 5
Odpowiedzialnym z ramienia Gminy Kamienica Polska z zakresu koordynacji działań informacyjnych jest Pan Michał Sitek, tel.34/3273 333.

§ 6
Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełna treść zarządzenia (702kB) pdf
Projekt strategii (1998kB) pdf
Ankieta (14kB) word
Baza emisji (373kB) excel

metryczka


Wytworzył: Cezary Stempień (5 stycznia 2017)
Opublikował: Marcin Salamoński (5 stycznia 2017, 08:38:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 643