Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie uchwalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) i art. 6k ust. 1-3 w związku z art. 6j ust. 1, pkt 1, art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. poz. 1454 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 230/XXXII/2010 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010r. Nr 262, poz. 4156), Wójt Gminy Kamienica Polska zawiadamia, że w terminie od dnia 15 marca 2019 roku do dnia 28 marca 2019 roku trwają konsultacje społeczne dotyczące Uchwały Rady Gminy Kamienica Polska w sprawie uchwalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Projekt Uchwały Rady Gminy Kamienica Polska w sprawie uchwalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest dostępny na stronie internetowej www.bip.kamienicapolska.pl Opinie i uwagi należy składać w wyznaczonym do tego formularzu. Wypełniony formularz należy złożyć w Kancelarii Podawczej Urzędu Gminy lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Kamienicy Polskiej, ul. Marii Konopnickiej 12, 42-260 Kamienica Polska do dnia 28 marca 2019 roku. Wyniki konsultacji w sprawie projektu uchwały mają charakter opiniodawczy.

Treść zarządzenie (361kB) pdf
Projekt Uchwały (352kB) pdf
Treść obwieszczenia (346kB) pdf
Formularz konsultacji (163kB) pdf
Wyniki konsultacji społecznych (598kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Adam Tajber (14 marca 2019)
Opublikował: Marcin Salamoński (14 marca 2019, 11:21:03)

Ostatnia zmiana: Marcin Salamoński (5 kwietnia 2019, 10:40:25)
Zmieniono: dodano dokument

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1155