Konsultacje społeczne dotyczące Uchwały Rady Gminy Kamienica Polska w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamienica Polska

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.), art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 638) oraz Uchwały nr 230/XXXII/2010 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010r. Nr 262, poz. 4156), Wójt Gminy Kamienica Polska zawiadamia, że w terminie od dnia 21 stycznia 2021 roku do dnia 4 lutego 2021 roku trwają konsultacje społeczne dotyczące Uchwały Rady Gminy Kamienica Polska w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamienica Polska”.
Projekt Uchwały Rady Gminy Kamienica Polska w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamienica Polska” jest dostępny na stronie internetowej www.bip.kamienicapolska.pl
Opinie i uwagi należy składać na wyznaczonym do tego formularzu. Wypełniony formularz należy złożyć w Kancelarii Podawczej Urzędu Gminy lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Kamienicy Polskiej, ul. Marii Konopnickiej 12, 42-260 Kamienica Polska do dnia 4 lutego 2021 roku
Wyniki konsultacji w sprawie projektu uchwały mają charakter opiniodawczy.

zarządzenie nr 4_2021 (379kB) pdf
projekt uchwały (2196kB) pdf
formularz konsultacji (20kB) pdf
obwieszczenie (352kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Adam Tajber (21 stycznia 2021)
Opublikował: Anna Wawrzyńczak (21 stycznia 2021, 12:35:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 182