Komunikaty

Komunikaty

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach - WOOŚ.420.6.2020.RK1.10

dot.: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięci: " Przebudowa odcinka ok. 2120 m gazociągu w/c DN 250, relacji Trzebiesławice - Częstochowa, gmina Poczesna - dokumentacja projektowa" [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa odcinka ok. 2120 m gazociągu w/c DN 250, relacji Trzebiesławice – Częstochowa, gmina Poczesna"

Z a w i a d o m i e n i e               Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu na podstawie art. 401ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. - Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) oraz art. 49 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dn. 10.08.2018r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wniesieniu odwołania do Ministra Inwestycji i Rozwoju w Warszawie od decyzji Wojewody Śląskiego z dn. 28 czerwca 2018r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Przebudowa drogi [...]

Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy

dot.: " Przebudowa drogi wojewódzkiej na 791 na odcinku od drogi krajowej nr 1 do drogi krajowej nr 78 ( Zawiercie - Kolonia Poczesna ). [...]

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dn 06.12.2017r

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach zawiadamia, iz 6 grudnia 2017r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: " Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Warty w km 748+400 - 763+500 poprzez [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa

W dniu 21.11.2017r. wpłynął kompletny wniosek firmy "Nedpol Truck Service" Sp. z o.o., Romanów 10b, 42-260 Kamienica Polska w sprawie wydania decyzji środowiskowych dla przedsięwzięcia pn.: " Zmiana kwalifikacji prawnej przedsięwzięcia z [...]

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 31.10.2017r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach zawiadamia strony postępowania, że postępowanie dowodowe ws. wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Warty [...]

Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z dn. 27.06.2017r. - dot. przedsięwzięcia "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Warty w km 748+500 poprzez odcinkową regulację rzeki wraz z obwałowaniem"

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach zawiadamia strony, że w toku przeprowadzanej oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko, zwrócił się z prośbą o wydanie opinii do Państwowego Powiatowego Inspektora [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania Metal Team Sp. z o.o. Sp.K. Rzeszów ul. Unii Lubelskiej 5 pozwolenia wodnoprawnego na:

- wykonanie urządzenia wodnego, wylotu kanalizacji deszczowej do cieku "Od Zawisnej" w km 1 + 290,- wprowadzenie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia zakładu, zlokalizowanego w Wanatach, gmina Kamienica Polska na działkach o nr [...]

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dn. 20.04.2017r.

dot.: przedsięwzięcia "Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa - Zawiercie" [...]

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dn. 19.04.2017r.

dot.: przedsięwzięcia "Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa - Zawiercie" [...]

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica Polska

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków [...]

O B W I E S Z C Z E N I E o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Wójt Gminy Kamienica Polska działając na podstawie art. 48 ust. 4  i art. 49 ustawy               z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji [...]

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Wójt Gminy Kamienica Polska działając na podstawie art. 48 ust. 4  i art. 49 ustawy                z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE z dnia 20.02.2017r. o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu [...]

OBWIESZCZENIE z dnia 25.01.2017r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.), na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o [...]

Dot.: przedsięwzięcia pn.: ”Budowa odcinka gazociągu DN 250 MOP 5.5 Mpa oraz rozbiórka elementów istniejącego gazociągu Trzebiesławice-Częstochowa w rejonie przekroczenia rzeki Kamieniczka w m. Kamienica Polska"

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kamienica Polska z dnia 23.01.2017r. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 74 ust 3 [...]

ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE z dnia 12.01.2017r.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 74 ust 3, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu [...]

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kamienica Polska z dn. 11.01.2017r.

dot.: przedsięwzięcia pn.: ”Budowa odcinka gazociągu DN 250 MOP 5.5 Mpa oraz rozbiórka elementów istniejącego gazociągu Trzebiesławice-Częstochowa w rejonie przekroczenia rzeki Kamieniczka w miejscowości Kamienica Polska" [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa hali produkcyjnej z częścią biurowo- socjalną w Wanatach na działkach o nr ewid. 483, 486, 489, 492/1, 492/2, 495, 498, obręb Wanaty”

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 09.01.2017r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze [...]

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dn. 02.01.2017r.

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa - Zawiercie". [...]

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 28.12.2016r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, iż została wydana w dniu 28.12.2016r. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WOOŚ.4210.23.2015.RK1.22 dla przedsięwzięcia pn.: " Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 791 na [...]

ZAWIADOMIENIE z dn. 23.12.2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji [...]

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 02.12.2016r.

dot.: postępowania dowodowego ws. wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: " Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 791 na odcinku drogi krajowej nr 1 do drogi krajowej nr 78 ( Zawiercie - Kolonia Poczesna ) [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 07.11.2016r.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) na podstawie art. 3 ust.1, pkt 11, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. [...]

[...]

[...]

metryczka