Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa hali produkcyjnej z częścią biurowo- socjalną w Wanatach na działkach o nr ewid. 483, 486, 489, 492/1, 492/2, 495, 498, obręb Wanaty”

O B W I E S Z C Z E N I E
 z dnia 09.01.2017r.
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.)

zawiadamiam

iż w dniu 09.01.2017r. po rozpatrzeniu wniosku Pana Bogdana Knop, Prezes Zarządu ATMOTERM-EKOURBIS Sp. z o. o, Al. Wolności 26 lok.6, 42-200 Częstochowa, działającego z upoważnienia PPHU "KLIMAS", Paweł Klimas, Kuźnica Kiedrzyńska, ul. Wincentego Witosa 137, 42-233 Mykanów, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa hali produkcyjnej z częścią biurowo- socjalną w Wanatach na działkach o nr ewid. 483, 486, 489, 492/1, 492/2, 495, 498, obręb Wanaty.”

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w tym z raportem oddziaływania na środowisko
i uzgodnieniem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Częstochowie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kamienica Polska, ul. Konopnickiej 12, 42-260 Kamienica Polska, pok. nr 13.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kamienica Polska: www.bip262.lo.pl
 oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu i na tablicy ogłoszeń Sołectwa Wanaty.

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Pełna treść informacji (50kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Cezary Stempień (9 stycznia 2017)
Opublikował: Żaneta Matusiak (10 stycznia 2017, 11:25:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 642