OBWIESZCZENIE z dnia 25.01.2017r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.), na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.)


zawiadamiam,


w dniu 25.01.2017r., po rozpatrzeniu wniosku EKOPOL Sp. z o. o., Zawada, ul. Botaniczna 33, 42-260 Kamienia Polska, została wydana decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania na realizację przedsięwzięcia, polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku na budynek produkcyjno – magazynowy z wydzieloną częścią pod lakiernię na działkach nr ew. 538/3, 538/4, położonych w miejscowości Zawada, gmina Kamienica Polska.


Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kamienica Polska, ul. Konopnickiej 12, 42-260 Kamienica Polska, pok. nr 13.


Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kamienica Polska: www.bip262.lo.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu i na tablicy ogłoszeń Sołectwa Zawada.


Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Pełna treść informacji (458kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Cezary Stempień (26 stycznia 2017)
Opublikował: Marcin Salamoński (26 stycznia 2017, 14:39:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 491