ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE z dnia 20.02.2017r. o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.),

zawiadamiam strony postępowania


że w dniu 20 lutego 2017r., w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa odcinka gazociągu DN 250 MOP5.5 Mpa oraz rozbiórka elementów istniejącego gazociągu Trzebiesławice-Częstochowa w rejonie przekroczenia rzeki Kamieniczka w miejscowości Kamienica Polska." Inwestycja prowadzona będzie na działkach nr ewid. 220, 221, 222, 223, 233, 224, 309/2, k.m. 2, obręb Wanaty oraz na działkach nr ewid. 267, 171, 172, 173, 174/2, 174/1, 175, k.m. 2, obręb Kamienica Polska. Inwestycja może oddziaływać na działki 218 i 219, k.m. 2, obręb Wanaty oraz działki nr 176 i 177, k.m. 2, obręb Kamienica Polska, zostało wydane przez Wójta Gminy Kamienica Polska – postanowienie (znak IW.6220.14.2016) o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.


Z treścią postanowienia oraz z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie, można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu przy ul. Konopnickiej 12 w Kamienicy Polskiej, pok. nr 13, tel. 34/327 33 38.


Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 KPA polegających na prawie do czynnego udziału na każdym etapie postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.


Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w przypadku gdy liczba stron postępowania przekracza 20 stosuje się przepis art. 49 KPA przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kamienica Polska: www.bip262.lo.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu i na tablicy ogłoszeń Sołectwa Kamienica Polska i Wanaty.


Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Pełna treść informacji (742kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Cezary Stempień (20 lutego 2017)
Opublikował: Marcin Salamoński (20 lutego 2017, 08:27:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 442