Pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Kamienica P ...

Wójt Gminy Kamienica Polska ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Kamienica Polska stanowiącej własność Gminy Kamienica Polska.
Ogólna powierzchnia działki- 420 m2
Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy- 28 m2
Działka o numerze ewidencyjnym 1746/2
Minimalna wysokość czynszu wynosi 5,10 zł/m2 +VAT
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 30 złotych w kasie Urzędu Gminy Kamienica Polska do dnia 25 kwietnia 2005 roku do godz. 12:00. Wadium przepada w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
Oferty pisemne należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Kamienica Polska ul. Konopnickiej 12, 42-260 Kamienica Polska pokój nr 2 (sekretariat) w terminie do dnia 25 kwietnia 2005 roku do godz. 12:00
Oferta powinna zawierać:
-imię, nazwisko i adres oferenta,
-datę sporządzenia oferty i podpis,
-proponowany przez oferenta czynsz dzierżawny,
-oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
-dowód wpłaty wadium.
Ofertę należy złożyć na piśmie w zamkniętej kopercie, na której powinno być podane imię, nazwisko, adres oferenta oraz dopisek "Dzierżawa gruntów".
Otwarcie oferty nastąpi w dniu 29 kwietnia 2005 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy.
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert oraz odstąpienia od przetargu i jego unieważnienia bez podania przyczyn.

metryczka


Opublikował: kamienicapolska (5 kwietnia 2005, 13:08:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1384