OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2010 ROKU

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) oraz Uchwały Nr 185/XXIV/2009 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 27.11.2009r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Kamienica Polska  z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2010

 

WÓJT  GMINY  KAMIENICA  POLSKA

OGŁASZA  OTWARTY  KONKURS  OFERT  NA  REALIZACJĘ 

ZADAŃ  PUBLICZNYCH  W  ZAKRESIE  UPOWSZECHNIANIA 

KULTURY  FIZYCZNEJ  I  SPORTU  W  2010  ROKU

 

1. Rodzaje zadań:

a)     prowadzenie zajęć treningowych mających na celu przygotowanie zawodników do rywalizacji w rozgrywkach w piłce nożnej,

b)     uczestniczenia w rozgrywkach piłkarskich w różnych kategoriach wiekowych,

c)      organizacji imprez rekreacyjno-sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

d)     utrzymanie bazy sportowej w stanie umożliwiającym prowadzenie zawodów sportowych.

2. Wysokość środków publicznych

      Na realizację powyższych zadań przeznacza się środki w kwocie 60.000,00 zł.

3. Zlecenie realizacji zadań publicznych, jako zadań zleconych w rozumieniu ustawy o  finansach publicznych, może mieć formy:

-         powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji

lub

-         wspierania takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

4. O udzielenie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, nie będące jednostkami sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej, w tym fundacje i stowarzyszenia.

5. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 03.03.2010r. z dopiskiem: „Konkurs ofert” w sekretariacie Urzędu Gminy Kamienica Polska, ul. M. Konopnickiej 12, 42-260 Kamienica Polska (pokój nr 2).

      Ramowy wzór oferty dostępny jest w Urzędzie Gminy Kamienica Polska.

6. Do oferty winny być dołączone następujące dokumenty:

-         aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,

-         sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

-         rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do dnia 05.03.2010r. przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Kamienica Polska,

-         przy rozpatrywaniu ofert komisja: oceni możliwość realizacji zadania przez oferentów, oceni przedstawioną kalkulację kosztów zadania, uwzględni udział środków własnych oraz z innych źródeł,

-         wyboru oferty dokona Wójt Gminy po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

8. O podjętych decyzjach składający ofertę zostaną powiadomieni na piśmie.

Kamienica Polska 20.01.2010r.

 

metryczka


Wytworzył: inz Włodzimierz Kleszcz (20 stycznia 2010)
Opublikował: Krzysztof Fedecki (2 lutego 2010, 09:53:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 793