Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Strażnika Gminnego

1. Wymagania niezbędne:
a) uregulowany stosunek do służby wojskowej
b) ukończone 21 lat
c) niekaralność (oświadczenie)
d) narodowość polska
e) wykształcenie minimum średnie
f) nienaganna opinia
2. Wymagania dodatkowe:
a) prawo jazdy kat. B
b) znajomość języka angielskiego
c) obsługa komputera i urządzeń biurowych
d) kursy i szkolenia z zakresu pracownika ochrony fizycznej
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej
b) współdziałanie z organizacjami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych
c) czuwanie nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym
d) egzekwowanie prawidłowości parkowania pojazdów
e) egzekwowanie utrzymania właściwego stanu ciągów pieszych oraz jezdni, szczególnie zimą w trudnych warunkach pogodowych
f) informowanie właściwych służb o złym stanie nawierzchni jezdni, oznakowania i oświetlenia ulic oraz zabezpieczenie prac prowadzonych w pasie drogowym
g) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy
h) udzielanie asysty pracownikom samorządowym przy czynnościach wykonywanych z mocy prawa
i) kontrolowanie i podejmowanie stosownych działań dla zapewnienia czystości i estetycznego wyglądu budynków mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej oraz otoczenia instytucji i posesji prywatnych
j) przeciwdziałanie niszczeniu mienia publicznego
k) przeciwdziałanie niszczeniu zieleni
l) ujawnianie i likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów
ł) kontrola działalności handlowej i usługowej
m) udzielanie pomocy i informacji osobom, które się o nią zwrócą
n) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych
o) udzielanie pomocy w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli
p) podejmowanie działań mających na celu zapobieganie popełnieniu przestępstw i wykroczeń
r) wykonywanie poleceń Komendanta Straży
4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV)
b) list motywacyjny
c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)
d) kwestionariusz osobowy
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Straży Gminnej w Kamienicy Polskiej, ul. Konopnickiej 197 B z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Strażnika Gminnego w terminie do dnia 24.02.2006 r.
Aplikacje, które wpłyną do Straży Gminnej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kamienica Polska oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Straży Gminnej.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z póź. zm.)

metryczka


Opublikował: kamienicapolska (14 lutego 2006, 09:24:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1280