Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół

Wójt Gminy Kamienica Polska ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kamienicy Polskiej przy ul. A. Ferensa 12 A, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza i Gimnazjum im. Agnieszki Osieckiej w Kamienicy Polskiej

1.Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
1.1. Stanowisko dyrektora szkoły może być powierzone nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu, który:
1) ukończył studia wyższe magisterskie i posiada przygotowania pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania kwalifikacyjne są najwyższe;
2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4) w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego;
5) posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela, oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
7) nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
8) nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17.12.2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

1.2.Stanowisko dyrektora zespołu szkół może być powierzone osobie niebędącej nauczycielem, która:
1) ukończyła studia wyższe magisterskie;
2) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy;
3) posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe odpowiadające kierunkowi kształcenia w szkole lub zakresowi zadań placówki;
4) spełnia wymagania określone w pkt 1.1. ppkt 2 i 5-8

1.3.Stanowisko dyrektora szkoły może być powierzone również nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu, zatrudnionemu na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych oraz nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu urlopowanemu lub zwolnionemu z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych, spełniającemu wymagania określone w ogłoszeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania, co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

2.Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki;
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej; w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej; w przypadku nauczyciela akademickiego;
3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia; w przypadku osoby będącej nauczycielem;
4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego; w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;
7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz.1112 i nr 137, poz.1304), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005r. nr 14, poz. 114 z późn. zm.);
11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 i nr 153, poz. 1271) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kamienicy Polskiej przy ul. A. Ferensa 12 A" w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, na adres:
Urząd Gminy
ul. M.Konopnickiej 12
42-260 Kamienica Polska

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

metryczka


Opublikował: kamienicapolska (8 czerwca 2006, 13:34:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1225