Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy- Podinspektor do spraw inwestycji, zagospodarowa ...

Wójt Gminy Kamienica Polska ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy- Podinspektor do spraw inwestycji, zagospodarowania przestrzennego oraz zamówień publicznych.
1. Wymagania niezbędne:
a/ wykształcenie wyższe o kierunku budowlanym
b/ doświadczenie zawodowe
c/ znajomość obsługi komputera
d/ niekaralność
e/ narodowość polska
2. Wymagania dodatkowe:
a/ posiadanie uprawnień budowlanych lub urbanistycznych
b/ umiejętność kosztorysowania
c/ referencje z zakładów lub instytucji, w których kandydat był zatrudniony
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a/ prowadzenie całokształtu spraw związanych z inwestycjami realizowanymi w Gminie
b/ prowadzenie spraw z zakresu planowania przestrzennego
c/ przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
d/ przygotowywania materiałów niezbędnych do wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
e/ przygotowywanie dokumentacji przetargowej związanej z udzielaniem zamówień publicznych przez Urząd Gminy i jednostki podległe
f/ weryfikacje kosztorysów inwestorskich oraz materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przetargu
g/ udział w przeprowadzanych przetargach oraz sporządzanie protokołów i innej niezbędnej dokumentacji z postępowania
4. Wymagane dokumenty:
a/ życiorys /CV/
b/ list motywacyjny
c/ dokument poświadczający wykształcenie /dyplom studiów/
d/ kwestionariusz osobowy
e/ inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
f/ oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie
g/ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na tym stanowisku
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Urzędzie Gminy w Kamienicy Polskiej- pok. nr 2, ul. Konopnickiej 12, 42-260 Kamienica Polska z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora do spraw inwestycji, zagospodarowania przestrzennego oraz zamówień publicznych, w terminie do dnia 02 sierpnia 2006 roku do godz. 15:00 /tel. 034 327 33 38/
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Z uczestnikami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o terminie której zostaną poinformowani osobnym pismem.
Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.kamienicapolska.bip-gov.pl oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV /z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej/, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm./ oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm./

metryczka


Opublikował: kamienicapolska (17 lipca 2006, 11:21:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1210