Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko komendanta straży gminnej

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria:
wykształcenie wyższe, 6-letni staż pracy, doświadczenie w zarządzaniu zespołem ludzkim, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw publicznych.
Oferty kandydatów powinny zawierać: pisemne zgłoszenie, list motywacyjny, CV, odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe, oświadczenie, że kandydat nie był karany oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wyrażenie zgody do przetwarzania danych osobowych do celów rekrutacji, informacja o sposobie kontaktowania się z kandydatem.
Oferty wraz z dokumentami należy składać w pok. nr 2 Urzędu Gminy w Kamienicy Polskiej, ul. Konopnickiej 12, 42-260 Kamienica Polska w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Konkurs na kandydata na stanowisko Komendanta Straży Gminnej" do dnia 30.12.2004 r. O wynikach postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani pisemnie.
Wójt Gminy zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn.

metryczka


Opublikował: kamienicapolska (13 grudnia 2004, 14:51:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1322