Ogłoszenie pisemnego przetargu na sprzedaż podwozia pojazdu marki STAR 660

Wójt Gminy Kamienica Polska ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż podwozia pojazdu marki STAR 660 nr rejestracyjny CED 3234, rok produkcji 1977, cena wywoławcza 1.000,00 zł, wadium 100,00 zł.
Termin składania ofert upływa w dniu 03.02.2004 r. o godz. 10.00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "przetarg- STAR 660" w Urzędzie Gminy Kamienica Polska ul. Konopnickiej 12, 42-260 Kamienica Polska- pokój nr 13.
Oferta winna zawierać następujące dane:
Imię, nazwisko i adres zamieszkania (w przypadku osoby fizycznej); nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę); formę organizacyjno-prawną oraz dokument potwierdzający umocowanie osoby podpisującej ofertę; datę sporządzenia oferty; oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń (regulamin); oferowaną cenę; podpis oferenta oraz dołączony dowód wpłaty wadium.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości określonej powyżej w kasie Urzędu (w godz. 8.00-15.00) lub na konto w KB S.A. IO/Cz-wa nr 4815001399-1213900137960000.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy oraz jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny wyższej niż cena wywoławcza.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.02.2004 r. o godz. 10.30.
Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Kamienica Polska- pokój nr 13.
Pojazd można oglądać na terenie OSP Wanaty ul. Warszawska 63, po wcześniejszym uzgodnieniu z Prezesem OSP P. Krzysztofem Górniakiem, tel. 604554166.
Wójt Gminy Kamienica Polska zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub całości lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

metryczka


Opublikował: kamienicapolska (22 stycznia 2004, 08:26:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1084