Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycz ...

Wójt Gminy Kamienica Polska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2005 roku.
1. Rodzaje zadań:
prowadzenie zajęć treningowych mających na celu przygotowanie zawodników do rywalizacji w rozgrywkach w piłce nożnej;
uczestniczenie w rozgrywkach piłkarskich w różnych kategoriach wiekowych;
organizacja imprez rekreacyjno-sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
utrzymanie bazy sportowej w stanie umożliwiającym prowadzenie zawodów sportowych.
2. Wysokość śrdków publicznych:
Na realizację powyższych zadań przeznacza się środki w kwocie 30.000,00 zł.
3. Zlecenie realizacji zadań publicznych, jako zadań zleconych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, może mieć formy:
powierzenia wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji;
wspieranie takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
4. O udzielenie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, nie będące jednostami sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej, w tym fundacje i stowarzyszenia.
5. Ofertą należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie, w terminie do dnia 08.02.2005 r. z dopiskiem "Konkurs ofert" w sekretariacie Urzędu Gminy Kamienica Polska, ul. Konopnickiej 12, 42-260 Kamienica Polska (pokój nr 2).
6. Do oferty winne być dołączone następujące dokumenty:
aktualny odpis z rejestru (ważny 3 miesiące od daty wystawienia);
sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok.
7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:
rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do dnia 10.02.2005 przez Komisje Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Kamienica Polska;
przy rozpatrywaniu ofert komisja oceni możliwość realizacji zadania przez oferentów, przedstawioną kalkulację kosztów zadania, uwzględni udział środków własnych oraz z innych źródeł;
wyboru oferty dokona Wójt Gminy po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
O podjętych decyzjach składający ofertę zostaną powiadomieni na piśmie.

metryczka


Opublikował: kamienicapolska (6 stycznia 2005, 10:54:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1395