Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycz ...

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) oraz Uchwały Nr 11/III/2006 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 28.12.2006r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Kamienica Polska z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2007
Wójt Gminy Kamienica Polska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2007 roku
1. Rodzaje zadań:
a)prowadzenie zajęć treningowych mających na celu przygotowanie zawodników do rywalizacji w rozgrywkach w piłce nożnej,
b)uczestniczenia w rozgrywkach piłkarskich w różnych kategoriach wiekowych,
c)organizacji imprez rekreacyjno-sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
d)utrzymanie bazy sportowej w stanie umożliwiającym prowadzenie zawodów sportowych.
2. Wysokość środków publicznych
Na realizację powyższych zadań przeznacza się środki w kwocie 45.000,00 zł.
3. Zlecenie realizacji zadań publicznych, jako zadań zleconych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, może mieć formy:
-powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji
lub
-wspierania takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
4. O udzielenie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, nie będące jednostkami sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej, w tym fundacje i stowarzyszenia.
5. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 05.03.2007r. z dopiskiem: „Konkurs ofert” w sekretariacie Urzędu Gminy Kamienica Polska, ul. M. Konopnickiej 12, 42-260 Kamienica Polska (pokój nr 2).
Ramowy wzór oferty dostępny jest w Urzędzie Gminy Kamienica Polska.
6. Do oferty winny być dołączone następujące dokumenty:
-aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
-sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok.
7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:
-rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do dnia 08.03.2007r. przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Kamienica Polska,
-przy rozpatrywaniu ofert komisja: oceni możliwość realizacji zadania przez oferentów, oceni przedstawioną kalkulację kosztów zadania, uwzględni udział środków własnych oraz z innych źródeł,
-wyboru oferty dokona Wójt Gminy po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
8. O podjętych decyzjach składający ofertę zostaną powiadomieni na piśmie.

metryczka


Opublikował: kamienicapolska (6 lutego 2007, 15:13:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1373