Ogłoszenie o konsultacjach projektu "Program zapobiegający bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamienica Polska" oraz projektu uchwały Rady Gminy Kamienica Polska z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Kamienica Polska, zgodnie z uchwałą nr 230/XXXII/2010 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010r. Nr 262, poz. 4156), podaje do wiadomości publicznej ogłoszenie o konsultacjach projektu aktu prawa miejscowego – uchwały Rady Gminy Kamienica Polska w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamienica Polska” wraz z projektem „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamienica Polska” z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działalności jest ochrona zwierząt.

Konsultacje prowadzone są w formie pisemnej:

1. W wersji papierowej poprzez wypełnienie i złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy Kamienica Polska formularza konsultacji, dostępnego na stronie internetowej www.kamienicapolska.bip-gov.info.pl lub wysłanie wypełnionego formularza na adres: Wójt Gminy Kamienica Polska, ul. Konopnickiej 12, 42-260 Kamienica Polska,
2. W wersji elektronicznej poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza konsultacji na adres: poczta@kamienicapolska.gmina.pl .

Konsultacje prowadzone będą w terminie 14 dni, licząc od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kamienica Polska.
Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie uczestniczące w konsultacjach zobowiązane są do przekazywania w formularzu konsultacji wraz z przedstawianą opinią informacje umożliwiające kontakt: adres, telefon, e-mail. Opinie anonimowe lub nie zawierające powyższych informacji nie będą brane pod uwagę.

Do niniejszego ogłoszenia załączono:
- projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamienica Polska”
- projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamienica Polska”,
- formularz konsultacji.

Kamienica Polska, 13.02.2012r.
                                                                                                                   Wójt Gminy
                                                                                                          /-/ Cezary Stempień

metryczka


Wytworzył: Cezary Stempień (13 lutego 2012)
Opublikował: Krzysztof Kuśnierczyk (13 lutego 2012, 00:00:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1557