II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych              Wójt  Gminy Kamienica Polska
 ul. Konopnickiej 12, powiat częstochowski, woj. śląskie
ogłasza
 II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż:1. Działka niezabudowana oznaczona jako nr 848/11 k.m. 6, ul. Jastrzębska 46
Powierzchnia - 920 m2
Cena wywoławcza - 29.400,00 złotych plus podatek VAT

2. Działka niezabudowana oznaczona jako nr 848/12 k.m. 6, ul. Jastrzębska 48
Powierzchnia - 965 m2
Cena wywoławcza - 30.900,00 złotych plus podatek VAT

Księga wieczysta nr KW CZ1C/00057620/8

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru
położonego w miejscowości Kamienica Polska wyżej opisane działki leżą na terenie
o symbolu R/MN,RM przeznaczonym pod: tereny rolnicze (w tym sady, ogrody przydomowe) dopuszczone do lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.
Działki są wolne od obciążeń i zadłużeń.

I. Oferty należy złożyć na piśmie w zamkniętej kopercie, na której powinno być podane: imię, nazwisko, nazwa, adres oferenta oraz dopisek „ Zakup nieruchomości – miejscowość Kamienica Polska, ul. Jastrzębska.”

Oferta powinna zawierać:
- imię, nazwisko i adres oferenta
- proponowana przez oferenta cena i sposób jej zapłaty
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
- datę sporządzenia oferty i podpis,
- dowód wpłaty wadium.

II. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej
do dnia  31 października 2016 roku do godz. 1200  na konto Urzędu Gminy Kamienica Polska:

                                 Millennium Bank S.A.: 85 1160 2202 0000 0001 9484 4241

Wadium przepada w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kamienica Polska. Ponadto na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip262.lo.pl

Oferty pisemne należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Kamienica Polska  ul. Konopnickiej 12,
42-260 Kamienica Polska, pokój  nr 2 (sekretariat), w terminie do 31 października 2016r.
do godz. 1200.

III. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 listopada 2016 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy.

Dodatkowe  informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kamienicy Polskiej, ul. Konopnickiej 12,  pokój nr 13, tel. 34 3273-333.
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu z ważnych powodów.


pełna treść informacji (383kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Cezary Stempień (28 września 2016)
Opublikował: Żaneta Matusiak (28 września 2016, 09:30:20)

Ostatnia zmiana: Żaneta Matusiak (28 września 2016, 09:36:54)
Zmieniono: korekta redaktorska

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1022