PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na dzierżawę części powierzchni dachu nieruchomości, położonej w miejscowości Osiny, ul. Częstochowska 165, nr ewid. 235/2, obręb Osiny, jednostka ewidencyjna Kamienica Polska

WÓJT GMINY KAMIENICA POLSKA
ul. Konopnickiej nr 12, powiat częstochowski, woj. śląskie
O G Ł A S Z A
pisemny przetarg nieograniczony


na dzierżawę części powierzchni dachu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamienica Polska, położonej w miejscowości Osiny, ul. Częstochowska 165, znajdującej się na działce
o numerze ewid. 235/2, obręb Osiny, jednostka ewidencyjna Kamienica Polska,

- powierzchnia przeznaczona do dzierżawy 2 m2 z przeznaczeniem pod instalację urządzeń telekomunikacyjnych,
- nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr CZ1C/00078440/5

Przeznaczenie działki w miejscowy planie zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowy usługowej – oświata i wychowanie, usługi inne.

1. Minimalna wysokość czynszu dzierżawnego miesięcznego wynosi 100,00 zł / m2 + VAT.
Okres dzierżawy: 5 lat.

2. Ofertę należy złożyć na piśmie w zamkniętej kopercie, na której powinno być podane: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres oferenta oraz dopisek „Dzierżawa dachu – miejscowość Osiny”.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 30,00 zł brutto
do dnia 15 grudnia 2016 roku do godz. 1200 w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na konto: Millennium Bank S.A.: 85 1160 2202 0000 0001 9484 4241

Wadium przepada w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Oferta powinna zawierać:
- imię, nazwisko i adres oferenta,
- proponowana przez oferenta czynsz dzierżawny,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
- datę sporządzenia oferty i podpis,
- dowód wpłaty wadium,
- zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej.


3. Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kamienica Polska oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip262.lo.pl

Oferty pisemne należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Kamienica Polska ul. Konopnickiej 12,
42-260 Kamienica Polska, pokój nr 2 (sekretariat) w terminie do dnia 15 grudnia 2016 r. do godz. 1200.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 grudnia 2016 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kamienicy Polskiej, ul. Konopnickiej 12,
pokój nr 13, tel. 34 3273-524.
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu z ważnych powodów.

Pełna treść informacji (396kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michał Sitek (18 listopada 2016)
Opublikował: Żaneta Matusiak (18 listopada 2016, 09:04:57)

Ostatnia zmiana: Żaneta Matusiak (18 listopada 2016, 09:08:42)
Zmieniono: korekta redaktorska

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 734