III pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 848/11 k.m. 6, ul. Jastrzębska 46


Wójt  Gminy Kamienica Polska
 ul. Konopnickiej 12, powiat częstochowski, woj. śląskie
                                ogłasza
   III pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż:


1. Działka niezabudowana oznaczona jako nr 848/11 k.m. 6, ul. Jastrzębska 46
Powierzchnia - 920 m2
Cena wywoławcza - 29.400,00 złotych plus podatek VAT

Księga wieczysta nr KW CZ1C/00057620/8
- I pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 26.08.2016r.– zakończony wynikiem negatywnym.
- II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 03.11.2016r. – zakończony wynikiem negatywnym.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru
położonego w miejscowości Kamienica Polska wyżej opisane działki leżą na terenie
o symbolu R/MN,RM przeznaczonym pod: tereny rolnicze (w tym sady, ogrody przydomowe) dopuszczone do lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.
Działki są wolne od obciążeń i zadłużeń.

I. Oferty należy złożyć na piśmie w zamkniętej kopercie, na której powinno być podane: imię, nazwisko, nazwa, adres oferenta oraz dopisek „ Zakup nieruchomości – miejscowość Kamienica Polska, ul. Jastrzębska.”

Oferta powinna zawierać:
- imię, nazwisko i adres oferenta
- proponowana przez oferenta cena i sposób jej zapłaty
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
- datę sporządzenia oferty i podpis,
- dowód wpłaty wadium.

II. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej
do dnia  31 stycznia 2017 roku do godz. 12:00  na konto Urzędu Gminy Kamienica Polska:
                                 Millennium Bank S.A.: 85 1160 2202 0000 0001 9484 4241

Wadium przepada w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kamienica Polska. Ponadto na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip262.lo.pl

Oferty pisemne należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Kamienica Polska  ul. Konopnickiej 12,
42-260 Kamienica Polska, pokój  nr 2 (sekretariat), w terminie do 31 stycznia 2017r.
do godz. 1200.

III. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03 lutego 2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy.

Dodatkowe  informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kamienicy Polskiej, ul. Konopnickiej 12,  pokój nr 13, tel. 34 3273-333.
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu z ważnych powodów.

Treść informacji (62kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michał Sitek (2 stycznia 2017)
Opublikował: Żaneta Matusiak (2 stycznia 2017, 08:08:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 546