II pisemny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Kamienicy Polskiej


Wójt Gminy Kamienica Polska
ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony
na najem lokalu użytkowego w Kamienicy Polskiej


1. Lokal w budynku przy ul. Konopnickiej 11 a -  usytuowany na parterze
 o powierzchni użytkowej 109 m2  -  wadium 100,00 zł.


Minimalna wysokość czynszu miesięcznego: 7,00 zł + VAT za 1 m2 powierzchni.
Okres najmu: 10 lat.

Lokal składający się z 6 pomieszczeń, wyposażony w instalację elektryczną,
wodno – kanalizacyjną, centralne ogrzewanie.
Najemca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat za dostawę mediów (tj. energię elektryczną, c.o.,  wywóz odpadów).


I pisemny przetarg nieograniczony na najem lokalu odbył się 08 marca 2018 roku- zakończony wynikiem negatywnym.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Gminy
w Kamienicy  Polskiej: Millennium Bank S.A. Nr 85 1160 2202 0000 0001 9484 4241 
lub w kasie Urzędu Gminy do dnia 21 września  2018 roku.

Wadium przepada w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.


Oferty pisemne należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Kamienicy Polskiej,
 ul. Konopnickiej 12, 42 – 260 Kamienica Polska, pokój nr 2 /sekretariat/ w terminie
do dnia 21 września  2018 roku do godz. 1200.


Oferta powinna zawierać:
            -  imię, nazwisko i adres oferenta,
            -  datę sporządzenia oferty i podpis,
            -  proponowany przez oferenta czynsz najmu za 1 m2,
            -  oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje warunki,
            -  dowód wpłaty wadium.


Ofertę  należy  złożyć  na  piśmie  w  zamkniętej  kopercie,  na  której  powinno  być  podane: imię, nazwisko, nazwa, siedziba, adres oferenta oraz dopisek:
 „Najem lokalu użytkowego przy ul. Konopnickiej 11a, miejscowość Kamienica Polska”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  24 września  2018 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Kamienica Polska.

Dodatkowe  informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kamienicy Polskiej, 
ul. Konopnickiej 12, pokój nr 13, tel. 34 3273-524.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu z ważnych powodów.
                                                                                      Treść informacji (383kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Cezary Stempień (20 sierpnia 2018)
Opublikował: Żaneta Matusiak (20 sierpnia 2018, 09:02:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 711