Pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamienica Polska, położonej w m. Kamienica Polska, oznaczonej jako działka o nr ewid. 2261/14


WÓJT GMINY KAMIENICA POLSKA
ul. Konopnickiej nr 12, powiat częstochowski, woj. śląskie
O G Ł A S Z A
pisemny przetarg nieograniczony


na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamienica Polska, położonej    w miejscowości Kamienica Polska, oznaczonej jako działka o nr ewid. 2261/14 o powierzchni 3703 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Częstochowie prowadzona jest księgę wieczystą
nr CZ1C/00057620/8

- Romanów 8J - powierzchnia przeznaczona do dzierżawy 37,00 m2  - wadium 20,00 zł brutto.

Przeznaczenie działki w miejscowy planie zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowy usługowej nieprodukcyjnej (budynki użyteczności publicznej).


1. Minimalna wysokość czynszu dzierżawnego miesięcznego wynosi 5,10 zł / m2 + VAT.
Okres dzierżawy: 3 lata.

2. Ofertę należy złożyć na piśmie w zamkniętej kopercie, na której powinno być podane: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres oferenta oraz dopisek „Dzierżawa gruntów – Romanów”.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 04 czerwca 2020r.
do godz. 1200  przelewem na konto Gminy Kamienica Polska:
Millennium Bank S.A.: 85 1160 2202 0000 0001 9484 4241.

Wadium przepada w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Oferta powinna zawierać:
- imię, nazwisko i adres oferenta,
- proponowany przez oferenta czynsz dzierżawny,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
- datę sporządzenia oferty i podpis,
- dowód wpłaty wadium.
3. Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kamienica Polska oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip262.lo.pl

Oferty pisemne należy składać do dnia 04 czerwca 2020r. do godz. 12:00.
W związku z zapobieganiem COVID-19 oferty pisemne należy składać w formie papierowej za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, bądź osobiście do skrzynki pocztowej umieszczonej przy drzwiach wejściowych do Urzędu Gminy w Kamienicy Polskiej.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09 czerwca 2020r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy.
Transmisja z otwarcia ofert w czasie rzeczywistym dostępna będzie na stronie internetowej Gminy Kamienica Polska: tutaj

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel., tel. 34 3273-333, wew. 33.
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu z ważnych powodów.


Treść ogłoszenia (428kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Adam Tajber (8 maja 2020)
Opublikował: Żaneta Matusiak (8 maja 2020, 09:05:29)

Ostatnia zmiana: Żaneta Matusiak (8 maja 2020, 09:11:17)
Zmieniono: Korekta redaktorska

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 995