Konsultacje społeczne, dotyczące Uchwały Rady Gminy Kamienica Polska w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamienica Polska”


 
Obwieszczenie
Wójta Gminy Kamienica Polska
z dnia 26 stycznia 2017 roku
 

 
            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2016r., poz. 446 z póżn. zm.), art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r., poz. 856 z późn. zm.) oraz Uchwały nr 230/XXXII/2010 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010r. Nr 262, poz. 4156), Wójt Gminy Kamienica Polska zawiadamia, że w terminie od dnia 30 stycznia 2017 roku do dnia 13 lutego 2017 roku trwają konsultacje społeczne dotyczące Uchwały Rady Gminy Kamienica Polska w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamienica Polska”.

Treść obwieszczenia (46kB) pdf
Projekt uchwały (24kB) pdf
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamienica Polska (180kB) pdf
Formularz zgłaszania uwag (16kB) pdf
Wynik konsultacji społecznych (293kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Cezary Stempień (26 stycznia 2017)
Opublikował: Żaneta Matusiak (27 stycznia 2017, 07:51:49)

Ostatnia zmiana: Anna Wawrzyńczak (21 lutego 2017, 14:10:42)
Zmieniono: dodano informacji o wynikach konsultacji społecznych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 552