Konsultacje społeczne ws. projektu „Strategii Rozwoju Gminy Kamienica Polska na lata 2016-2025”


ZARZĄDZENIE NR 46/2016
WÓJTA GMINY KAMIENICA POLSKA
z dnia 23.12.2016r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
projektu „Strategii Rozwoju Gminy Kamienica Polska na lata 2016-2025”
 

 Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), w trybie art. 30 i art. 39 ustawy z dnia                          3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.                z 2008r., poz. 1227 z późn. zm.), uchwały Nr 34/VII/2015 Rady Gminy Kamienica Polska                       z dnia 10 kwietnia 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kamienica Polska zarządzam, co następuje:

§ 1
Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt „Strategii Rozwoju Gminy Kamienica Polska  na lata 2016-2025” zwany dalej „Strategią”.Przeprowadzenie konsultacji ma na celu zebranie uwag, wniosków i opinii mieszkańców Gminy Kamienica Polska w sprawie projektu Strategii.
§ 2
Konsultacje społeczne, o których mowa w § 1 mają zasięg gminny, skierowane są do mieszkańców i obejmują swoim obszarem Gminę Kamienica Polska.
§ 3
Konsultacje społeczne prowadzone będą w formie upublicznienia projektu Strategii oraz zbierania pisemnych lub elektronicznych uwag mieszkańców. Wzór ankiety konsultacyjnej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.Informacja o konsultacjach wraz z projektem Strategii i zaproszeniem do składania uwag poprzez wypełnienie ankiety na udostępnionym wzorze będzie upubliczniona:
a)      na stronie Biuletynu Informacji Publicznej:  www.bip262.lo.pl
b)      poprzez opublikowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kamienica Polska,
c)      w Urzędzie Gminy Kamienica Polska, pok. nr 13, w którym można uzyskać dodatkowych informacji wraz z projektem dokumentu w wersji papierowej.
§ 4
1.      Konsultacje w sprawie Strategii rozpoczynają się w dniu 29 grudnia 2016 roku i trwają
do dnia 30 stycznia 2017roku.
Ankiety konsultacyjne należy składać w terminie określonym w § 4 ustęp 1.Miejscem składania ankiet jest Urząd Gminy Kamienica Polska:
a.      Sekretariat, pokój nr 2 (forma papierowa ankiety),
b.      przesłanie pocztą elektroniczną na adres: e-mail: poczta@kamienicapolska.pl (forma elektroniczna ankiety).
4.      Po zakończeniu konsultacji sporządza się raport, który zostanie dołączony do skorygowanego projektu dokumentu Strategii i podany do publicznej wiadomości                 w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia procesu zbierania uwag i opinii poprzez zamieszczenie go:
a.      na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip262.lo.pl,
b.      na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kamienica Polska,
c.       poprzez udostępnienie w siedzibie Urzędu Gminy Kamienica Polska, pok. nr 13
§ 5
Odpowiedzialną z ramienia Gminy Kamienica Polska z zakresu koordynacji działań informacyjnych jest Pani Anna Wawrzyńczak, tel.34/3273 333.
§ 6
Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
Załącznik: Wzór ankiety konsultacyjnej

Pełna treść zarządzenia (93kB) pdf
Projekt strategii (4336kB) pdf
Ankieta (15kB) word

metryczka


Wytworzył: Cezary Stempień (23 grudnia 2016)
Opublikował: Żaneta Matusiak (28 grudnia 2016, 09:27:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 528