OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO POMOCNICZE - starszy opiekun dziecięcy

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO POMOCNICZE
Kierownik Gminnej Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży „Spadochron” w Rudniku Wielkim ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
I. Nazwa stanowiska pracy: Straszy opiekun dziecięcy

II. Niezbędne wymagania od kandydatów:
1) obywatelstwo polskie lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4)ukończoną szkołę przygotowującą do pracy w zawodzie opiekuna dziecięcego lub pielęgniarki albo studia pedagogiczne,
5) udokumentowany co najmniej 1-roczny staż pracy z dziećmi,
6) posiada pełną władzę rodzicielską tj. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej ani władza rodzicielska nie jest ograniczona ani zawieszona,
7) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
8) nieposzlakowana opinia,
9) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
10) znajomość przepisów, dotyczących funkcjonowania placówek wsparcia dziennego, w szczególności ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.
III. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
1)predyspozycje osobowościowe: zdolności organizacyjne, odpowiedzialność, zaangażowanie, komunikatywność, zdolność do pracy w warunkach stresu, umiejętność współpracy, umiejętności pozwalające na szybkie reagowanie w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych,
2) zdolności animacyjne, zdolności mediacyjne. znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)prowadzenie zajęć wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, zagrożonych wykluczeniem społecznym, pochodzących z rodzin ubogich, posiadających problemy wychowawcze lub inne dysfunkcje społeczne;
2)współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci;
3)współpraca z psychologiem, terapeutą w zakresie realizowanych zajęć specjalistycznych; 4)współpraca z instytucjami ( m.in.: szkoła, placówki medyczne, kuratorzy sądowi i innymi placówkami, wynikającymi z rozpoznanych problemów ); planowanie i realizacja procesu wychowawczego wychowanka świetlicy, opracowywanie i realizacja indywidualnego planu pracy z dzieckiem oraz pozostałej dokumentacji w sprawie dziecka, w zgodzie z obowiązującymi przepisami,
5)pomoc w nauce i odrabianiu zadań domowych, organizacja czasu wolnego, zabawy, zajęć sportowych i rozwój zainteresowań wychowanków świetlicy;
V. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2)Curriculum vitae z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowej pracy zawodowej, 3)wizja pracy na stanowisku starszego opiekuna dziecięcego w Gminnej Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży „Spadochron” w Rudniku Wielkim,
4) kwestionariusz osobowy,
5) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe potwierdzone własnoręcznym podpisem,
6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych potwierdzone własnoręcznym podpisem,
7) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych potwierdzone własnoręcznym podpisem, 8)oświadczenie o posiadaniu pełnej władzy rodzicielskiej,
9)oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
10) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy oraz zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
11) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
12) kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach lub posiadanych uprawnieniach, 13) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji potwierdzone własnoręcznym podpisem.

VI. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
1) Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu.
 2) Rodzaj umowy: umowa o pracę.
Praca wykonywana od wtorku do soboty w wymiarze przeciętnie 4 godzin na dobę i 20 godzin tygodniowo w okresie rozliczeniowym.


VII. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6,00%.


VII. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
1) Oferty i wszystkie wymagane dokumenty należy składać lub przesłać w terminie do 12 października 2017 roku do godziny 12:00.
2) Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko pracy – Straszy opiekun dziecięcy w Gminnej Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży „Spadochron” w Rudniku Wielkim”.
3) Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy w Kamienicy Polskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
4) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.” 5) 5)Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Gminy w Kamienicy Polskiej, ul. Konopnickiej 12, 42-260 Kamienica Polska

IX. Informacje dodatkowe:
1) Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną indywidualnie powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
2) Z wyłonionym w drodze naboru kandydatem do pracy zostanie zawarta umowa na czas określony z możliwością dalszego zatrudnienia.
3) Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi.
4) Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą zwrócone lub mogą być odbierane osobiście przez zainteresowane osoby.

Treść ogłoszenia (164kB) pdf
Wyniki naboru (26kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Żaneta Matusiak (28 września 2017)
Opublikował: Żaneta Matusiak (28 września 2017, 10:00:23)

Ostatnia zmiana: Żaneta Matusiak (20 października 2017, 11:32:29)
Zmieniono: wprowadzono wyniki naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1622