KONSULTACJE SPOŁECZNE

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Konsultacje społeczne dotyczące Uchwały Rady Gminy Kamienica Polska w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamienica Polska

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.), art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. [...]

Konsultacje społeczne - deklaracja 14.07.2020

Konsultacje społeczne w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kamienica Polska oraz [...]

Konsultacje społeczne dotyczące Uchwały Rady Gminy Kamienica Polska w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamienica Polska"

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713), art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020r., poz. 638) oraz Uchwały [...]

Konsultacje społeczne uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamienica Polska” na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.), art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 122 [...]

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie uchwalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) i art. 6k ust. 1-3 w związku z art. 6j ust. 1, pkt 1, art. 6c ust. [...]

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamienica Polska”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.), art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. [...]

Konsultacje społeczne uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamienica Polska”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.), art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. [...]

Konsultacje społeczne w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kamienica Polska

Konsultacje społeczne w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kamienica Polska jak i ustalenie zasad usytuowania na terenie Gminy Kamienica Polska miejsc sprzedaży jak i podawania [...]

Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamienica Polska”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017r., [...]

Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamienica Polska”

Wójt Gminy Kamienica Polska, z dniem 1 lutego 2018 roku podaje do publicznej wiadomości treść projektu uchwały Rady Gminy Kamienica Polska w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności [...]

Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Kamienica Polska z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2018

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r., poz.1875) oraz Uchwały nr 230/XXXII/2010 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie [...]

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kamienica Polska”

Wójt Gminy Kamienica Polska informuje, że na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 11 oraz art. 30 i art. 39 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu „Strategia Rozwoju Gminy Kamienica Polska na lata 2016-2025”

Wójt Gminy Kamienica Polska informuje, że na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 11 oraz art. 30 i art. 39 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

Konsultacje społeczne, dotyczące Uchwały Rady Gminy Kamienica Polska w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamienica Polska”

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienica Polska z dnia 26 stycznia 2017 roku                 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o [...]

Konsultacje społeczne dotyczące wyrażenia opinii do projektu dokumentu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kamienica Polska"

ZARZĄDZENIE NR 3/2017 WÓJTA GMINY KAMIENICA POLSKA z dnia 05.01.2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii do projektu dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienica Polska z dnia 04 stycznia 2017 roku

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz Uchwały nr 230/XXXII/2010 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 8 listopada 2010 roku w [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienica Polska z dnia 29 grudnia 2016 roku

Na podstawie art. 5a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz.446 z poźn. zm.) oraz Uchwały nr 34/VII/2015 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia zasad i trybu [...]

Konsultacje społeczne ws. projektu „Strategii Rozwoju Gminy Kamienica Polska na lata 2016-2025”

ZARZĄDZENIE NR 46/2016 WÓJTA GMINY KAMIENICA POLSKA z dnia 23.12.2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Kamienica Polska na lata 2016-2025”   [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienica Polska z dnia 23 września 2016 roku w sprawie Programu Współpracy Gminy Kamienica Polska z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2017

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r., poz.1515) oraz Uchwały nr 230/XXXII/2010 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie [...]

metryczka